اولین نشست از سلسه نشست‌های عدالت برگزار می‌شود
1401-09-16
نشست علمی مرکز مطالعات قرآن دانشگاه مفید برگزار می گردد
1401-09-20