– ثبت نام ویژه طلاب در مقطع ارشد (علوم سیاسی و اندیشه سیاسی در اسلام)
1401-04-19
«برنامه ۱۵۷» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1401-05-01