کارگاه آموزشی: «کارکرد نهادهای اقتصاد اسلامی» با حضور دانشجویان ژاپنی در دانشگاه مفید برگزار شد
1398-06-25
شماره ۲۷ دوفصلنامه «حقوق بشر» توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید منتشر شد.
1398-08-24