تقویم آموزشی دانشگاه مفید، سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (نسخۀ اصلاحی)
1398-10-10
انتصابات جدید در دانشگاه مفید
1398-10-14