– مصاحبه مقطع دكتری سال تحصيلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
1400-02-28
نشست علمی: «نقد و بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، به همت مرکز مطالعات اقتصادی برگزار می شود
1400-03-03