گزارش اجمالی به همراه فایل صوتی نشست علمی: «عبارات دوتایی (تکرار شونده) در قرآن»
1400-05-06
پذیرش در دانشگاه مفید سال 1400
1400-05-13