نشست علمی با عنوان «عبارات دوتایی (تکرار شونده) در قرآن» برگزار می شود
1400-04-27
دریافت رتبه Q4 از پایگاه استنادی بین المللی Scopus توسط دوفصلنامه بین المللی «حقوق بشر» دانشگاه مفید
1400-05-10