سیدمحمد قاری سیدفاطمی

دپارتمان حقوق (۱۴۰۲- تاکنون)


دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی (متولد ۱۳۴۰) استاد دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «حقوق» را در دانشگاه تهران (۱۳۶۶)، کارشناسی ارشد «حقوق عمومی» را در دانشگاه تهران (۱۳۷۲) و دکتری «حقوق بشر تطبیقی» را در دانشگاه منچستر، انگلستان (۱۹۹۹) گذرانده‌اند و ۱۳ سال تحصیلات مستمر حوزوی در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی ازجمله: فقه، اصول، منطق، فلسفه و علوم قرآنی را در کارنامه خود دارند.

همچنین ایشان از سال ۱۴۰۰ تاکنون «عضو پیوسته» فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی هستند و البته از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز «عضو وابسته» فرهنگستان علوم بوده‌اند. علاوه بر این، کتاب تالیفی ایشان با عنوان «حقوق بشر در جهان معاصر» به عنوان کتاب مرجع در زمینه حقوق بشر به زبان فارسی در ایران شناخته می‌شود. دکتر سیدفاطمی سردبیر نشریه بین‌المللی حقوق بشر دانشگاه مفید نیز می‌باشند.ارتباط

کتاب‌ها


«حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، درآمدی بر مباحث نظری، مفاهیم، مبانی و منابع»، چاپ اول دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۲، چاپ دوم، موسسه پزوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸، چاپ سوم تجدید نظر و اضافات ۱۳۹۰، چاپ چهارم ۱۳۹۳، چاپ پنجم ۱۳۹۶، چاپ ششم، نشر نگاه معاصر.

«حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی ها»، موسسه پزوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران ۱۳۸۸، چاپ دوم با اصلاحات ۱۳۸۹، چاپ سوم ۱۳۹۳، چاپ پنجم، ۱۳۹۶، نشر نگاه معاصر.


مقدمه بر کتاب‌ها


دورکین و معرفت شناسی حقوقی، ترجمه و تحقیق خانم دکتر مریم حاجی عرب، نشر نگاه معاصر، ۱۴۰۱.

کتاب انسان به مثابه قاعده گذار، علی ولایی، نشر نگاه معاصر، ۱۴۰۰

دولت مدرن اسلامی بررسی تحلیلی نظریه امتناع، تالیف آقفای دکتر دکتر مهدی مرادی برلیان |ناشر: طرح نو، ۱۳۹۹.

قیاس در استدلال حقوقی: مطالعه تطبیقی در فقه، نظام حقوقی ایران و کامن لا، حسین سیمایی صراف، : موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۲


مقالات


Autonomy and Right to Die with Dignity, A Comparison of Kantian Ethics and Shiite Teachings, Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 18, Number 3, July 2007.

Autonomy and Equal Right to Divorce with Specific Reference to Shi`i Fiqh and the Iranian Legal System, Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 17, Number 3, July 2006.

“Egg and Embryo Implantation: a Comparative Study of Shiite Teachings and Kantian Ethics”, Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 16, Number 3, July 2005.

“Who is a Refugee? Comparison of a Misconstrued Concept in International Human Rights”, Shi`i Fiqh and the Iranian Legal system, The International Journal of Human Rights, Routledge Taylor & Francis Group , UK, volume 9, number 2, June 2005.

“Shi`i Fiqh and Universal Human Rights, the Need for Reformation of Ijtihad, Positivistic Textualism v. Moral Contextualism”, A Paper Presented in International Conference on Theortical Fundations of Human Rights 2003, Tehran, Published by Mufid University, 2005.

Nationality or Citizenship, a Normative Appraisal of International law, Shiite Fiqh and the Iranian Legal System "، مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، 2001، تهران، منتشر شده توسط دانشگاه مفید، 2002.

«رویکرد عدلیه‌ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری آن»، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۷۵.۱۳۹۵.

«توسعه قلمرو وتضییق محدودیت: آزادی بیان درآیینه حقوق بشر معاصر، مبانی نظری و پیامدهای حقوقی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره ۴۱، سال ۱۳۸۴.

«حق تعیین سرنوشت و مسئله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی درقبال نظارت تحدیدی»، فصلنامه مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، شماره ۳.۱۳۸۲.

«معاهدات حقوق بشری: فضایی متفاوت»، مجله حقوقی دفترخدمات، تهران، شماره۲۸.۱۳۸۲.

«قلمرو حق ها: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی»، نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره ۳۳.۱۳۸۱.

«نظریا ت اخلاقی در آیینه حقوق»، نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، بهار ۱۳۸۱.

«مبانی اخلاقی حقوق بشر معاصر»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره۳۶-۳۵.۱۳۸۱.

«بیوتکنولوژی در آیینه فلسفه اخلاق»، فصل نلمه پزشکی باروری و ناباروری، سال سوم، شماره ۱۶.۱۳۸۱.

«مفاهیم کلیدی در حقوق بشر معاصر: حق آزادی، برابری و عدالت، تحلیلی مفهومی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره۳۴-۳۴.۱۳۸۰.

«بررسی مفهوم جرم سیاسی در حقوق بشر بین الملل و فقه شیعه»، مقاله ارائه شده در همایش بررسی قانون اساسی، منتشر شده در مجموعه مقالات همایش، تهران، ۱۳۸۰.

«رضایت مکنون، تحلیل حقوق بشری و اخلاقی»، مجله پزشکی باروری و ناباروری، جلد ۱، شماره۴، پاییز ۱۳۷۹.

«حق حیات، بررسی اخلاقی و حقوق بشری»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره ۲۹.۱۳۷۹.

«دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر»، مجله حقوقی نشریه خدمات حقوقی بین الملی، شماره ۲۵.۱۳۷۹.

«پناهنده»، دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۷۹.

«بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان: فقه شیعه و اسناد حقوق بشر بین الملل ونظام حقوقی ایران»، نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره ۱.۱۳۷۴.

«تزویج کودکان: مطالعه تطبیقی حقوق بشر بین الملل، فقه شیعه و نظام حقوقی ایران»، نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره ۲.۱۳۷۴.

«ژاک دریدا و واسازی قانون»، مصطفی طاهرخانی، مجله تحقیقات حقوقی، اسفند ۱۴۰۱.

«اخلاق فضیلت اودایمونیایی و حقوق فردی: بررسی دیدگاه دوگلاس راسموسن و دوگلاس دن ییل»، افسانه میرززاده، بهمن ۱۴۰۰.

«ویژگی‌های انسان از منظر نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر»، فصلنامهٔ مطالعات حقوق عمومی، دورهٔ، ۱۱ شمارهٔ، ۲ تابستان، علی بحرانی.

«تبارشناسی مفهوم حق ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه تطبیقی آن با مفاد اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام»، پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده / سال هشتم/ شماره هجدهم/ بهار ۱۳۹۹، علی بحرانی - محمدجواد بحرینی،

«قضیة مارشال؛ همسازی عمیقِ» نمود «و» بود «بین المللی»، فصلنامهٔ مطالعات حقوق عمومی، فصلنامهٔ مطالعات حقوق عمومی، دورهٔ، ۰۵ شمارهٔ، ۳ پاییز: ۹۹، مریم حاجی عرب.

«معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر، فصلنامه تحقیقات حقوقی»، ویژه نامة حقوق و کرونا، ۱۳۹۹، ابراهیم بیگ زاده، سید هادی محمودی، محمدحسین لطیفیان.

«دولت ممتنع: خوانش انتقادی نظریه انتقادی نظریه امتناع دولت مدرن اسلامی حلاق»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۳۹۷، شماره ۵۸، مهدی مرادی برلیان، سید علیرضا حسینی بهشتی.

«قطار جهان شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان ابهام»، پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۴۵ زمستان ۱۳۹۳، سعیده رحیم زاده، فاطمه بستانی.

«ویتگنشتاین و جهان شمولی تفسیر حقوق بشر معاصر»، تحقیقات حقوقی، ۶۴.۱۳۹۲، امین صدیقی نیشابور.

«حقوق طبیعی و حق طبیعی: تحلیل مفهومی و تکامل تاریخی»، مجید نیکویی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، پاییز ۱۳۹۶

«اندیشه ابن سینا: الهام بخش نظریه حقوق طبیعی آکویناس»، مجید نیکویی، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، تابستان ۱۳۹۴

«حاکمیت قانون؛ سنگ بنای به زمام دای در نظام حقوقی افغانستان»، تحقیقات حقوقی ۱۵.۱۳۹۳، صادق دهقانی.

«سیاست کیفری و امکان‌سنجی الغای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران»، تحقیقات حقوقی ۱۵.۱۳۹۳، محمد ساجدی.

«امنیت در قبال حریم خصوصی افراد (مطالعه موردی افشای تفتیش ارتنباطات الکترونیکی توسط آزانس امنیت ملی ایالات متحده)»، ۱۴.۱۳۹۲، الهام یوسفیان.

«نظریه مرزهای بسته: تحلیل اخلاقی حق بر تردد»، تحقیقات حقوقی ۱۲.۱۳۹۲، حمید قنبری.

«ساز و کارهای حمایت از حقوق کارگران در سازمان جهانی تجارت»، تحقیقات حقوقی ۹.۱۳۹۱، الهام نامداری.

«رویکرد مسئولیت انفرادی و عملیات حفظ صلح ملل متحد»، ۱۰ تحقیقات حقوقی، ۱۳۹۰، زینب رستمی.

«جبران خسارت در نظام‌های منصقه‌ای حمایت از حقوق بشر: ارزیابی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر»، تحقیقات حقوقی ۱۲.۱۳۹۲، سیده لطیفه حسینی.

«حوزه عمومی در افق فلسفه سیاسی افلاطون»، تحقیقات حقوقی ۱۱.۱۳۹۱، سید صادق احمدی.

«عدالت رویه‌ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیمات اداری»، تحقیقات حقوقی ۱۰.۱۳۹۱، علی محمد فلاح زاده.

«ماهیت حق بر محیط زیست»، ۶ تحقیقات حقوقی، ۱۳۹۰، علی مشهدی.

«دولت مدرن حق بنیاد»، تحقیقات حقوقی ۷.۱۳۹۰، مهدی بالوی.

طرح‌های پژوهشی


همکاری با گروه پزوهشی حقوق و اخلاق زیستی درکرسی حقوق بشر یونسکو و پژوهشکده ابن سینا.

تدوین طرح جامع تحقیق و بررسی جنبه‌های اخلاقی، فقهی، جامعه شناختی و روان شناختی مسئله سقط جنین در ایران.

تدریس دروس حقوق بشر (ارشد- دکتری)، مبانی فلسفی حقوق بشر (ارشد)، مکاتب فلسفی حقوق بین الملل (دکتری بین الملل)، مکاتب کلامی فلسفی (دکتری عمومی)، اصول فقه (دکتری)؛ Governance and Public Law In Islam، در دانشگاه شهید بهشتی و سایر مراکز داخل و خارج از کشور.

مدیریت گروه حقوق دانشگاه مفید قم، 1374.
معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۳-۱۳۸۲.

مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱-۱۳۹۲.

مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۶-۱۳۹۹

عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران – گروه حقوق و اخلاقی پزشکی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، گروه مطالعات اسلامی

بین المللی


اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، دانشگاه مفید، ایران، 2001.

اولین کنفرانس تولد، ازدواج و مرگ، به حمایت کرسی یونسکو( دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بیرمنگهام وموسسه مطالعات اسلامی المهدی)، بیرمنگهام،2003.

دومین کنفرانس تولد، ازدواج و مرگ، تحت حمایت کرسی یونسکو( دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بیرمنگهام و موسسه مطالعات اسلامی المهدی)، بیرمنگهام،2005.

داخلی


شرکت در کنفرانس های متعدد در زمینه مطالعات اسلامی، حقوق بشر و بیوتکنولوژی

روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه