گزارش اجمالی نشست علمی: «مدت حضانت و قلمرو اختيارات حاضن از منظر فقه و حقوق»
1399-10-10
نشست علمی: امکان سنجی پیش بینی خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول برای جرائم
1399-10-16