بزرگداشت علمی دكتر محمدنقی نظرپور(ره)، دانشیار فقید دپارتمان اقتصاد برگزار می گردد.
1398-11-26
نشست علمی: «ربا و بهره» توسط مركز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید برگزار شد.
1398-11-29