کرسی ترویجی: «قتل در فراش در ترازوی نقد: بررسی و نقد ماده 630 قانون مجازات اسلامی؛ تعزیرات» برگزار می شود.
1398-11-27
کرسی ترویجی: «تبيين معيارمند احكام كيفری قرآن: سخنی در آيات‌الاحكام كيفری»
1398-11-29