نشست علمی: «ربا و بهره» توسط مركز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید برگزار شد.
1398-11-29
معاونت فرهنگی دانشگاه مفید با همکاری انجمن فلسفه برگزار می کند.
1398-11-29