– پذيرش دانشجوی ممتاز «كارشناسی ارشد» دانشگاه مفید، سال ۱۴۰۰ -۱۴۰۱
1400-02-01
گزارش تفصیلی نشست علمی: «سند راهبردی ایران و چین، ابهامات و چالش ها»
1400-02-07