گزارش تفصیلی نشست علمی: «بررسی انتقادی سیر تحولی قانون تجارت در ایران»
1402-11-30
تعطیلی بخش آموزشی و کاهش ساعات اداری دانشگاه مفید در روزهای ۸ و ۹ اسفندماه ۱۴۰۲ به علت شرایط جوّی
1402-12-08