«برنامه ۲۱۷» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-11-28
فستیوال فلسفی دانشگاه مفید برگزار می کند
1402-12-02