گزارش اجمالی نشست علمی: «بازخوانی فقهی عقد نكاح از منظر نظريۀ تأثير زمان و مكان بر احكام فقهی»
1399-12-13
انتصابات جدید در دانشگاه مفید
1399-12-16