نشست علمی: «اعجاز قرآن از جهت جاذبه شنیداری آن» در دانشگاه مفید برگزار می گردد
1402-01-19
پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری در دانشگاه مفید (سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲)
1402-01-29