گفتگو با معاون آموزش دانشگاه مفید پیرامون آزمون اختصاصی (ویژه طلاب) در سال ۱۴۰۲
1401-12-24
سلسله نشست های دینداری قرآنی – برهانی و مخالفان آن برگزار می شود
1402-01-19