انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه مفید برگزار می شود
1401-07-20
نشست علمی معرفی کتاب: «چیستی زبان دین از دیدگاه اندیشمندان مسلمان» برگزار می گردد
1401-07-25