نشست علمی «از شیبانی تا گروسیوس: حقوق بین الملل کلاسیک و نوین» در دانشگاه مفید برگزار شد
1402-12-19
«برنامه ۲۲۰» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-12-26