«برنامه ۲۱۶» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-11-14
«برگزاری آیین تجلیل از بازنشستگان دانشگاه مفید»
1402-11-15