راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ۱۴۰۱ (سراسری – با سوابق تحصیلی)
1401-06-31
«برنامه ۱۶۴» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1401-07-06