دكتر سیدمسعود موسوی اردبیلی


دكتر سيد مسعود موسوی اردبيلی (متولد 1346 - اردبیل) رییس دانشگاه مفید و استادیار د‍پارتمان فلسفه است. ایشان كارشناسی «مهندسی مكانيك» را از دانشگاه علم و صنعت (1370)، کارشناسی ارشد «فلسفه علم» را از دانشگاه صنعتی شریف (1378) و دکتری «فلسفه» را از دانشگاه اتاوا - كانادا در سال (1391) اخذ نمودند.

مسئوليت‌ها:
- رییس دانشگاه مفید از سال 1395 تا کنون؛
- قائم مقام رياست دانشگاه مفيد از 1386 تا 1393 (همچنين از سال 1370 تا 1380)؛
- مدير مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد از سال 1382 تا 1392؛
- مدير مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد از سال 1393 تا کنون؛
- نماينده رسمی دانشگاه مفيد برای همكاری های بين المللی از 11/6/1380 تا كنون؛
- عضو هيأت علمی گروه فلسفه دانشگاه مفيد از 01/01/ 1377 تا كنون؛
- عضو هيأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفيد از 01/12/1370 تا 29/12/ 1376؛
- عضو و دبير هيأت امنای دانشگاه مفيد از سال 1370 تا كنون.

سوابق حرفه‌ای:
- دبير سومین همايش بین المللی حقوق بشر دانشگاه مفيد با عنوان «هويتها، تفاوتها و حقوق بشر» سال 1384؛
- دبير دومین همايش بین المللی حقوق بشر دانشگاه مفيد با عنوان «مبانی نظری حقوق بشر» سال 1382؛
- مدير مسئول و سرويراستار دو فصلنامه حقوق بشر دانشگاه مفيد از سال 1382 تا 1392؛
- رئيس شورای برگزار كننده و دبير اولین همايش بین المللی حقوق بشر دانشگاه مفيد با عنوان «حقوق بشر و گتفگوی تمدنها» سال 1380؛
- مدير مسئول انتشارات دانشگاه مفيد از سال 1380 تا كنون؛
- مدير مسئول فصلنامه نامه مفيد از سال 1372 تا كنون.

زبانهای خارجی:
زبان انگلیسی: مسلّط به مکالمه، مطالعه و نگارش
زبان فرانسه: مکالمه مقدماتی و آشنا با متون
زبان عربی: آشنا با متون

محمدرضا فروتن

رییس دفتر ریاست

025-32130349