پذیرش در دانشگاه مفید سال 1400
1400-05-13
اطلاعیه «شماره ۱» شرایط برگزاری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
1400-06-02