دانشگاه مفید از گذشته تا کنون

 • 1366 محوطه دانشگاه مفید


 • 1366 شروع به ساخت ساختمان اصلی


 • 1366 نمایی کلی


 • 1366 خیابان اصلی - سالن ورزشی مسقف


 • 1366 ابتدای خیابان صفاشهر - میدان مفید


 • 1366 درب بزرگ صفاشهر


 • 1366 نمایی از میدان مفید


 • 1370 ورودی خیابان اصلی


 • 1375 نمایی از فضای سبز


 • 1379 راهرو اصلی


 • 1380 فضای سبز و ساختمان


 • 1385بوستان و آب نما


 • 1388 فضای سبز - خیابان اصلی


 • 1395 میدان مفید


 • 1398 ورودی اصلی دانشگاه و نمای کلی