زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ دانشگاه مفید
1401-11-05
نشست علمی «آشنایی با سنگ نبشته‌های عربستان در دوران باستان و اسلام آغازین» برگزار شد
1401-11-08