شماره جدید نشریه دانشجویی «دانش پژوهان» دانشگاه مفید (ویژه نامه افغانستان) منتشر شد
1400-03-19
گزارش اجمالی نشست علمی نقد کتاب: «مبانی و اصول مصرف در اسلام»
1400-03-29