1403-02-22

رسالت روحانیت در عصر حاضر از دیدگاه شهید مطهری

آیت الله سروش محلاتی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۶ ایراد نموده اند، شهید مطهری را یک شخصیت منحصر به فرد در رابطه با توجه به نقش روحانیون در جامعه معرفی می‌نمایند و با تفکیک قائل شدن بین «رسالت روحانیت» و «رسالت روحانیت در عصر حاضر»، نگاه ویژه استاد شهید به نقش حوزویان در مواجهه با تفکرات جدید، تغییرات مداوم فرهنگی، گفتگوی بین ادیانی، توجه به نیازهای نسل جدید، لزوم ارائه طرح‌های مشخص برای حل معضلات و… را با استناد به مباحث وآثار ایشان به بحث می‌گذارند.
1403-02-16

«برنامه ۲۲۴» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد

آیت الله سروش محلاتی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۶ ایراد نموده اند، شهید مطهری را یک شخصیت منحصر به فرد در رابطه با توجه به نقش روحانیون در جامعه معرفی می‌نمایند و با تفکیک قائل شدن بین «رسالت روحانیت» و «رسالت روحانیت در عصر حاضر»، نگاه ویژه استاد شهید به نقش حوزویان در مواجهه با تفکرات جدید، تغییرات مداوم فرهنگی، گفتگوی بین ادیانی، توجه به نیازهای نسل جدید، لزوم ارائه طرح‌های مشخص برای حل معضلات و… را با استناد به مباحث وآثار ایشان به بحث می‌گذارند.
1401-09-26

«برنامه ۱۷۵» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد

دکتر یوسفی شیخ رباط در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۱ ایراد شده است، ضمن اشاره به جایگاه کشورهای اسلامی در نمودار توسعه یافتگی جهانی، این جایگاه را نامطلوب عنوان نموده و در ادامه با استناد به آثار محقق شهید مرتضی مطهری، علل ایجاد این وضعیت نامطلوب را به رغم پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی کشورهای مسلمان به بحث می‌گذارند. همچنین ایشان نگاه شهید مطهری به مقوله توسعه را نگاهی دینی و فرهنگی دانسته و با دسته‌بندی علل‌عدم توسعه کشورهای اسلامی از دیدگاه آن متفکر شهید، در باب مفاهیمی از جمله، حق، عدل، حقوق بشر و ... مطالبی را بیان می‌نمایند. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
1401-09-26

تحلیلی بر علل توسعه نیافتگی جوامع مسلمان از منظر شهید مطهری

دکتر یوسفی شیخ رباط در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۱ ایراد شده است، ضمن اشاره به جایگاه کشورهای اسلامی در نمودار توسعه یافتگی جهانی، این جایگاه را نامطلوب عنوان نموده و در ادامه با استناد به آثار محقق شهید مرتضی مطهری، علل ایجاد این وضعیت نامطلوب را به رغم پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی کشورهای مسلمان به بحث می‌گذارند. همچنین ایشان نگاه شهید مطهری به مقوله توسعه را نگاهی دینی و فرهنگی دانسته و با دسته‌بندی علل‌عدم توسعه کشورهای اسلامی از دیدگاه آن متفکر شهید، در باب مفاهیمی از جمله، حق، عدل، حقوق بشر و. . مطالبی را بیان می‌نمایند. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
1399-02-10

روز معلم و گرامیداشت مقام استاد گرامی باد.

مــــردم معـــادن زر و سيمند در سرشت      جــويـای ايـن خزائـن پنهـان، معلم است (محمد حنیفه نژاد) فرارسيدن 12 ارديبهشت ماه، «روز معلم و گراميداشت مقام استاد» را خدمت تمامی […]