1401-02-20

حقوق بشر از منظر جان رالز

این برنامه در سال 1396 برگزار شده است. دکتر هوشمند با معرفی ابعاد مختلف اندیشه رالز در باب حقوق بشر، عدالت، دموکراسی و ... تفاوت نگاه وی با دیگر اندیشمندان این حوزه را واکاوی می نمایند. دکتر مجاهدی نیز با تقسیم بندی حقوق بشر در آثار رالز حرکت او را در راستای دغدغه مندی به نوع بشر عنوان کرده و به تفسیر جهانشمولی از نگاه رالز می پردازند و در نهایت دکتر میرموسوی با اشاره به مباحث حقوق بشری رالز، تلاش او را در جهت پاسخ به معضلی در نظریه سیاسی هنجاری عنوان می نمایند و به واکنش مکاتب مختلف از جمله جماعت گرایی به مباحث رالز اشاره می کنند.