1401-02-19

تحولات اقتصاد جهانی و جایگاه ایران در این تحولات

دکتر مردوخی در این برنامه که در سال 1379برگزار شده است، ضمن بیان تاریخچه ای از تحولات اقتصادی از سپیده دم تاریخ تمدن بشری تا کنون، به تاثیر اقتصاد در تغییر سبک زندگی اجتماعی بشر و تغییر مفهوم دولت پرداخته و در ادامه مباحثی پیرامون بهره وری، رشد، نوسانات بازارهای مالی و فساد را بیان می نمایند.