اطلاعیه «شماره ۱» در رابطه با ترم دوم ۱۴۰۰
1400-11-12
پیام تسلیت رئیس دانشگاه مفید
1400-11-12