اطلاعیه نحوه ثبت نام طلاب پذیرفته شده از طریق آزمون اختصاصی سال ۱۴۰۰
1400-06-30
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه مفید در سال ۱۴۰۰
1400-07-04