مصاحبه با قائم مقام دانشگاه مفید در مورد امتحانات حضوری
1400-10-13
شرایط و آدرس محل های برگزاری امتحانات حضوری
1400-10-18