فرا رسیدن روز دانشجو را تبریک عرض می نماییم
1400-09-15
حضور مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید در همایش بین المللی روسیه با عنوان «شرایط اضطراری: چالش‌های مقررات قانونی در جهان مدرن»
1400-09-29