اطلاعیه شماره ۳ در خصوص نیمسال دوم ١۴٠٠
1400-11-19
نشست نقد و بررسی کتاب تفسیر بایبل
1400-11-30