علی مظهر

دپارتمان الهیات (1398- تاکنون)


دکتر علی مظهر (متولد 1323، تبریز) استاد دپارتمان الاهیات دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «فقه و مبانی حقوق اسلامی» (1355)، کارشناسی ارشد «فقه و مبانی حقوق اسلامی» (1365) و دكتری «فقه و مبانی حقوق اسلامی» (1390) را در دانشگاه تهران گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال 1345 با ورود به حوزه علمیه آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام (مشارکت با همکاران)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1386.

عام و خاص بررسی تطبیقی نظرات اصولی آخوند خراسانی و محقق نائینی، انتشارات دانشگاه تهران، 1392.

مفاهیم در اصول فقه و کاربرد آن در حل مسائل فقهی و حقوقی، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1393.

آفتاب در میان سایه ای (مشارکت با همکاران)، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، 1393.

‌مقالات


بررسی یک ابهام در اصول فقه: یک مخصص بعد از چند جمله متعاطف، علی مظهر قراملکی، مقالات و بررسی های دانشکده الهیات دانشگاه تهران، علمی و پژوهشی، 1380.

مبانی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا، علی مظهر قراملکی، مقالات و بررسی های دانشکده الهیات دانشگاه تهران، علمی و پژوهشی، 1382.

3128 دلایل قرآنی اصل لزوم در عقود، علی مظهر قراملکی، مقالات و بررسیهای دانشکده الهیات دانشگاه تهران، علمی و پژوهشی، 1384.

Epistemological Obstacles To Inter-Religious Dilogue In The Ear Of Globalization ،احد فرامرز قراملکی، علی مظهر قراملکی، Dialogue، 8، علمی و ترویجی، 1384.

الگوی علم شناسی اصولیان، علی مظهر قراملکی، احد فرامرز قراملکی، مقالات و بررسی های دانشکده الهیات دانشگاه تهران، علمی و پژوهشی 1384.

مبانی نظریه معجزه انگاری اخلاق نبوی، علی مظهر قراملکی، احد فرامرز قراملکی، اندیشه نوین دینی، علمی و پژوهشی، 1385.

خسارت دیرکرد از منظرفقهی، علی مظهر قراملکی، مقالات و بررسی های دانشکده الهیات دانشگاه تهران، علمی و پژوهشی، 1386.

ملکیت المعادن فی الفقه الامامیه من یملک النفط و خیرات الارض الباطنه، علی مظهر قراملکی، مسلم حسینی ادیانی، الاجتهاد و التجدید لبنان، علمی و پژوهشی، 2007.

نقد و بررسی مستندات قانون مجازات اسلامی در خونبهای مسلمان، علی مظهر قراملکی، محمدجواد عنایتی راد، مطالعات اسلامی، علمی و پژوهشی، 1387.

نگرشی در اخبار تحلیل نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه، حمیده عبدالهی، علی مظهر قراملکی، سید محمدرضا امام،عابدین مومنی، مطالعات اسلامی، علمی و پژوهشی، 1387.

فقه التطفیف من التفسیر الاقتصادی الی النهج الاجتماعی، علی مظهر قراملکی، الاجتهاد و التجدید لبنان، علمی و پژوهشی، 2007.

مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه، علی مظهر قراملکی، احمد مرتاضی، حیدر امیرپور، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علمی و پژوهشی، 1388.

پژوهشی در انطباق مواد 1089 و 1090 قانون مدنی با متون فقهی، علی مظهر قراملکی، محمد جبلی، حقوق قضائی، علمی و پژوهشی، 1388.

بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، علی مظهر قراملکی و حجت قاسمی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علمی و پژوهشی، 1388.

تاثیر بهره برداری ناروا از وضعیت اضطراری در اعمال حقوقی، علی مظهر قراملکی و قاسم زرگرپور، حقوق قضایی، شماره دوم، علمی و ترویجی 1389.

تغلیظ دیه و مسئولین بیت المال، احمد باقری، علی مظهر قراملکی، علیرضا هدائی، نوشین چترچی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علمی و پژوهشی، 1390.

ابعاد فریب کاری و مبانی نظری عدم تجویز آن در تعاملات بین فردی، علی مظهر قراملکی، سید محمد حسینی، حیدر امیرپور، دوفصلنامه علامه فقه و حقوق، علمی و پژوهشی، 1390.

رابطه بلوغ و مسئولیت کیفری، علی مظهر قراملکی، سید محمدرضا امام، محمدحسین بیاتی، فقه و مبانی حقوق اسلامی شماره یکم، بهار و تابستان علمی و پژوهشی، 1390.

بررسی مثبتات ادله با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)، اکبر احمدی، سیدمحمدرضا امام، عابدین مومنی، علی مظهر قراملکی، فقه و مبانی حقوق اسلامی شماره دوم، پاییز و زمستان، علمی و پژوهشی، 1390.

نقش رجوع ضمیر به برخی افراد عام، علی مظهر قراملکی، مطالعات اسلامی، علمی و پژوهشی، 1392.

موقع العرف فی تحدید الموضوعات الفقهیه، علی مظهر قراملکی، فاطمه قدرتی، الاجتهاد و التجدید لبنان، علمی و پژوهشی، 2012.

پژوهشی پیرامون قاعده عدل و انصاف، علی مظهر قراملکی، علی دادخواه، پژوهش های فقهی، شماره یکم، بهار و تابستان، علمی و پژوهشی، 1392.

زوال شمس و مصادیق تحقق آن در آثار فقها، علی مظهر قراملکی، علیرضا موحدنژاد، پژوهشنامه فرهنگ و تمدن اسلامی، علمی و ترویجی، 1392.

اتخاذ القارات الثلاث فی اثبات بدایه الشهر القمری، علی مظهر قراملکی، مهدیه فیض الاسلام، الاجتهاد و التجدید لبنان، علمی و پژوهشی، 2013.

بررسی حجیت استقراء در کشف مقاصد شریعت، زهره حاجیان فروشانی، علی مظهر قراملکی، سید محمدرضا امام، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علمی و پژوهشی، 1393.

الفساد المالی فی ضوء الفقه و القوانین الاسلامیه، ماهیئته و تعریفه، علی مظهر قراملکی احمد مرتاضی،علی اصغر موسوی رکنی، الاجتهاد و التجدید لبنان، علمی و پژوهشی، 2013.

ضمان الخسارات المالیه الناشئه عن الاضرار البدنیه علی مظهر قراملکی، فاطمه قدرتی، الاجتهاد و التجدید لبنان، علمی و پژوهشی، 2014.

معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران، علی مظهر قراملکی، فاطمه قدرتی، سعید نظری توکلی، فقه و حقوق اسلامی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق دانشگاه تبریز)، علمی و پژوهشی، 1393.

عوامل موثر در تعیین مقتضای عقود، علی مظهرقراملکی ، جواد ابراهیمی، آموزه های فقه مدنی، علمی و پژوهشی، 1393.

اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات، علی مظهر قراملکی، صدیقه مکی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علمی و پژوهشی، 1394.

بررسی فقهی حقوقی اسقاط کافه خیارات، علی مظهرقراملکی، زهره حاجیان فروشانی، آموزه های فقه مدنی، علمی و پژوهشی، 1394.

بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن، علیرضا هدائی، علی مظهر قراملکی، جواد سلطانی فرد، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، علمی و پژوهشی، 1396.

تقاص از اموال دولتی، علی مظهر قراملکی، علی اصغر افشاری، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، علمی و پژوهشی، 1395.

شاخصه های و احکام حقوقی وابسته به شخصیت انسان، علی مظهر قراملکی، فاطمه قدرتی، سعید توکلی، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، علمی و پژوهشی، 1395.

بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه، امین سلیمان کلوانق، علی مظهر قراملکی، احمد مرتاضی، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، علمی و پژوهشی، 1397. اصول و فواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره، مهدی موحدینیا، علی مظهرقراملکی، سید محمد حسینی، مجله پژوهش های فقهی، علمی و پژوهشی، 1397.


اصول و فواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره، مهدی موحدینیا، علی مظهرقراملکی، سید محمد حسینی، مجله پژوهش های فقهی، علمی و پژوهشی، 1397.


‌طرح‌های پژوهشی


مجری طرح بازنگری دروس و سرفصل های کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1383.

طراحی دوره کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی برای دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1388.
1352 -1356:
تدریس ادبیات عربی، منطق (حاشیه مولا عبدا...) در دوران دانشجویی کارشناسی در حوزه علمیه تهران (مدرسه شیخ عبدالحسین)

1356 -1368:
دبیر فلسفه، منطق و بینش اسلامی شهرستان قم با شرکت در دروس سطح عالی و دروس خارج آیات عظام

1368 تا 1398:
اصول فقه ، فقه عبادات ، فقه معاملات، احوال شخصیه، فقه جزائی، قواعد فقه مدنی، قواعد فقه جزایی، آیات الاحکام، درایه الحدیث، و علوم قرآنی
مدیریت گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، 1382 -1384.

سرپرست دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، 1385 - 1388.

مدیریت گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 1387 - 1391.

عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشهای فقهی پردیس فارابی، 1391 -1393.

عضو هیئت تحریریه مجله سراج منیر دانشگاه علامه طباطبائی تهران، 1389 -1398.

عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه علامه دانشگاه تبریز، 1389 -1398.

سردبیر مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، 1388 - 1397.

نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، 1389- 1398.

بین المللیداخلیروز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها


رتبه‌ اول کارشناسی ارشد فلسفه: 1380؛ دانشگاه تهران

رتبه دوم آزمون دکتری فلسفه، دانشگاه تهران: 1384

رتبه اول آزمون دکتری الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه تربیت مدرس تهران: 1386