سید محمد انتظام

دپارتمان فلسفه (۱۳۷۶- تاکنون)دکتر سیدمحمد انتظام (متولد ۱۳۳۶، مشهد) دانشیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «فلسفه و كلام اسلامی» (۱۳۷۶) و دكتری «فلسفه تطبيقی» را در مرکز تربيت‌ مدرس‌ دانشگاه قم (۱۳۸۳) گذرانده‌اند. ایشان همچنین سابقه هجده سال حضور در دروس خارج فقه و اصول و بيش از ده سال حضور در دروس فلسفه و عرفان را در کارنامه خود دارند.

ارتباط

کتاب‌ها


پيش فرض های فلسفی در علم اصول، انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، ۱۳۸۴.


‌مقالات


ابتكارات فلسفی ملا صدرا (قسمت اول)، خِرد نامه صدرا، ش ۱۱ ،۱۳۷۷.

ابتكارات فلسفی ملا صدرا (قسمت دوم )، خرد نامه صدرا، ش ۱۲ ،۱۳۷۷.

ابتكارات فلسفی ملا صدرا (قسمت سوم)، خرد نامه صدرا، ش ۱۴ ،۱۳۷۷.

ابتكارات فلسفی ملا صدرا (قسمت چهارم)، خرد نامه صدرا، ش ۱۶ ،۱۳۷۸.

ساختار منطقی معرفت شناسی افلاطون، نامه مفيد، ش ۲۴ ، ۱۳۷۹.

علم خداوند از ديدگاه ابن سينا، شيخ اشراق و ملا صدرا، مجموعه مقالات حكمت متعاليه و فلسفه معاصر جهان، بنياد حكمت، ۱۳۸۱.

نقش تهذيب نفس در آموزش حكمت شهودی از ديدگاه سهروردی و ملاصدرا، چاپ شده در مجموعه مقالات همايش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه ....، ج۳ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ۱۳۸۵.

فيلسوفان مسلمان و اثولوجيا، ارائه شده به كنگره نكوداشت استاد جلال الدين آشتياني، چاپ شده در مجموعه شريعه شهود، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، تهران ۱۳۸۵.

مقاله صلح پايدار از ديدگاه قرآن ارائه شده در كنفرانس صلح از ديدگاه اديان ابراهيمی، ايرلند، دوبلين، ۱۳۸۸.

مقاله معناشناسی حكمت، سعادت، انسان كامل از ديدگاه ملاصدرا، ارائه شده در روز جهانی فلسفه، ۱۳۸۹ و چاپ شده در مجموعه مقالات،۱۳۹۱، موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران.

بررسي نظريه مثال سهروردی با رويكرد مبنا نگرانه، ۱۳۹۱، جاودان خرد - شماره ۲۲.

بررسی ارزشيابی ملاصدرا از براهين وجود خدا، ۱۳۹۲، حكمت اسرا- شماره ۱۵.

قوه خيال و ادراك خيالی از ديدگاه ابن سينا و سهروردی (مشترك با ميثم رزمگير، برگرفته از پايان نامه)، زمستان ۱۳۹۲، معرفت فلسفی.

تلقی سينوی و صدرايی از حركت در مقوله جوهر و عرض، ۱۳۹۳، هستی و شناخت، شماره۲.

معناشناسی عنوان واجب الوجود بالذات، ۱۳۹۳، خرد نامه صدرا، شماره ۷۸.

تبارشناسی تبيين علامه طباطبايی از چگونگی انتزاع معقول ثانی در كلمات صدرالمتألهين (مشترك با مهدی مطهری - برگرفته از پايان نامه)، ۱۳۹۶، جستارهايی در فلسفه و كلام - شماره ۹۸.

بررسی كارآيی تعريف به ذاتيات با تأملی در پيش فرض های فلسفی آن، بهار و تابستان ۱۳۹۶، هستی و شناخت.

بررسی تفسير سهروردی و ملاصدرا از نسبت وجود شناختی ماهيت و وجود در فلسفه ابن سينا، تابستان ۱۳۹۶، خردنامه صدرا، شماره ۸۸.

خداشناسی با محوريت وجوب و وجود، بهار۱۳۹۵، معرفت فلسفی.

بررسی پيوند معرفت تصوری و تصديقی با تأملی معناشناسانه در قاعده "ما لا حد له لا برهان عليه"، پائيز ۱۳۹۷، حكمت اسلامی.

تحليل و بررسی نظريه ابن سينا در مورد برهان ناپذير بودن وجود خداوند، زمستان ۱۳۹۷، فلسفه دين.

تأملی معناشناختی در توصيف خداوند به عقل بسيط در حكمت سينوی با نگاهی به سه تفسير متفاوت از فخر رازي، ميرداماد و ملاصدرا، زمستان ۱۳۹۷، تاريخ فلسفه.

تحليل و بررسی برهان صديقين ابن سينا با تأملی در ساختار و حدود منطقی آن، ۱۳۹۷، خردنامه صدرا شماره ۱۳۹۲.


‌طرح‌های پژوهشی


معجم موضوعی علوم عقلی ( كار گروهی)، مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی، ۱۳۷۴-۱۳۷۸.

موسوعه معارف اهل بيت، «گروهی» موسسه معارف اهل البيت، ۱۳۷۹، ادامه دارد.

دروس عمومی، معارف اسلامی ۱ و ۲، تاريخ اسلام، اخلاق و تربيت، متون اسلامی و فلسفه اسلامی از ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۲ - دانشگاه فردوسی و علوم پزشكی مشهد؛

فقه و اصول، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، دانشكده الهيات دانشگاه فردوسی مشهد و حوزه علميه مشهد؛

فلسفه اسلامی (۱)، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱، دانشكده الهيات دانشگاه آزاد واحد مشهد؛

فلسفه اسلامی (۲)، فلسفه اسلامی (۳)، متون فلسفي به زبان عربي(۱)، متون فلسفی به زبان عربی (۲)، حكمت متعاليه ملاصدرا (۳) ارشد، حكمت اشراق (۱) و (۲) ارشد، ۱۳۷۹-۱۳۸۰- دانشگاه مفید؛

الهيات شفا، اسفار ج ۱،۲،۳،۶،۸، دکتری، ۱۳۸۹- جامعه المصطفی؛

اصول كافی (مباحث كلامی در روايات)، ارشد ۱۳۸۹و۱۳۹۱ - دانشگاه اديان و مذاهب؛

حكمت در قرآن و روايات، دكتری - جامعه المصطفی؛

نفس شناسی در فلسفه اسلامی، دكتری - وجود و ماهيت در فلسفه اسلامی، دكتری - حركت و زمان در فلسه اسلامی، دكتری - فلسفه علم اصول، دكتری - اصول فقه، تفسير شناسی؛

مدير گروه فلسفه دانشگاه مفيد، ۱۳۸۱- ۱۳۹۵؛

قائم مقام مركز تحقيقات اديان و مذاهب (دانشگاه اديان)، ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰؛

عضو كميسيون بررسی موارد خاص، دانشگاه مفيد - ۱۳۸۰؛

عضو كميته منتخب شورای علمی، دانشگاه مفيد ۱۳۸۰؛

مدير گروه فلسفه، دانشگاه مفيد ۱۳۸۱؛

عضو و دبير كميته تحصيلات تكميلی گروه فلسفه، دانشگاه مفيد ۱۳۸۱؛

عضو شورای علمی دانشگاه، دانشگاه مفيد ۱۳۸۱؛

عضو كميته افزايش سنوات دانشگاه، دانشگاه مفيد ۱۳۸۱؛

عضو كميته منتخب شورای علمی ( پژوهش)، دانشگاه مفيد ۱۳۸۱؛

قائم مقام نماينده ولی فقيه در دانشگاه مشهد، ۱۳۶۴- ۱۳۶۸.

بین المللیداخلیروز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه