سید محمد انتظام

دپارتمان فلسفه (1376- تاکنون)دکتر سیدمحمد انتظام (متولد 1336، مشهد) دانشیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «فلسفه و كلام اسلامی» (1376) و دكتری «فلسفه تطبيقی» را در مرکز تربيت‌ مدرس‌ دانشگاه قم (1383) گذرانده‌اند. ایشان همچنین سابقه هجده سال حضور در دروس خارج فقه و اصول و بيش از ده سال حضور در دروس فلسفه و عرفان را در کارنامه خود دارند.

ارتباط

کتاب‌ها


پيش فرض های فلسفی در علم اصول، انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، 1384.

‌مقالات


ابتكارات فلسفی ملا صدرا (قسمت اول)، خِرد نامه صدرا، ش 11 ،1377.

ابتكارات فلسفی ملا صدرا (قسمت دوم )، خرد نامه صدرا، ش 12 ،1377.

ابتكارات فلسفی ملا صدرا (قسمت سوم)، خرد نامه صدرا، ش 14 ،1377.

ابتكارات فلسفی ملا صدرا (قسمت چهارم)، خرد نامه صدرا، ش 16 ،1378.

ساختار منطقی معرفت شناسی افلاطون، نامه مفيد، ش 24 ، 1379.

علم خداوند از ديدگاه ابن سينا، شيخ اشراق و ملا صدرا، مجموعه مقالات حكمت متعاليه و فلسفه معاصر جهان، بنياد حكمت، 1381.

نقش تهذيب نفس در آموزش حكمت شهودی از ديدگاه سهروردی و ملاصدرا، چاپ شده در مجموعه مقالات همايش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه ....، ج3 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 1385.

فيلسوفان مسلمان و اثولوجيا، ارائه شده به كنگره نكوداشت استاد جلال الدين آشتياني، چاپ شده در مجموعه شريعه شهود، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، تهران 1385.

مقاله صلح پايدار از ديدگاه قرآن ارائه شده در كنفرانس صلح از ديدگاه اديان ابراهيمی، ايرلند، دوبلين، ۱۳۸۸.

مقاله معناشناسی حكمت، سعادت، انسان كامل از ديدگاه ملاصدرا، ارائه شده در روز جهانی فلسفه، ۱۳۸۹ و چاپ شده در مجموعه مقالات،۱۳۹۱، موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران.

بررسي نظريه مثال سهروردی با رويكرد مبنا نگرانه، 1391، جاودان خرد - شماره 22.

بررسی ارزشيابی ملاصدرا از براهين وجود خدا، 1392، حكمت اسرا- شماره ۱۵.

قوه خيال و ادراك خيالی از ديدگاه ابن سينا و سهروردی (مشترك با ميثم رزمگير، برگرفته از پايان نامه)، زمستان 1392، معرفت فلسفی.

تلقی سينوی و صدرايی از حركت در مقوله جوهر و عرض، 1393، هستی و شناخت، شماره۲.

معناشناسی عنوان واجب الوجود بالذات، 1393، خرد نامه صدرا، شماره ۷۸.

تبارشناسی تبيين علامه طباطبايی از چگونگی انتزاع معقول ثانی در كلمات صدرالمتألهين (مشترك با مهدی مطهری - برگرفته از پايان نامه)، 1396، جستارهايی در فلسفه و كلام - شماره 98.

بررسی كارآيی تعريف به ذاتيات با تأملی در پيش فرض های فلسفی آن، بهار و تابستان 1396، هستی و شناخت.

بررسی تفسير سهروردی و ملاصدرا از نسبت وجود شناختی ماهيت و وجود در فلسفه ابن سينا، تابستان 1396، خردنامه صدرا، شماره 88.

خداشناسی با محوريت وجوب و وجود، بهار1395، معرفت فلسفی.

بررسی پيوند معرفت تصوری و تصديقی با تأملی معناشناسانه در قاعده "ما لا حد له لا برهان عليه"، پائيز 1397، حكمت اسلامی.

تحليل و بررسی نظريه ابن سينا در مورد برهان ناپذير بودن وجود خداوند، زمستان 1397، فلسفه دين.

تأملی معناشناختی در توصيف خداوند به عقل بسيط در حكمت سينوی با نگاهی به سه تفسير متفاوت از فخر رازي، ميرداماد و ملاصدرا، زمستان 1397، تاريخ فلسفه.

تحليل و بررسی برهان صديقين ابن سينا با تأملی در ساختار و حدود منطقی آن، 1397، خردنامه صدرا شماره 1392.

‌طرح‌های پژوهشی


معجم موضوعی علوم عقلی ( كار گروهی)، مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی، 1374-1378.

موسوعه معارف اهل بيت، «گروهی» موسسه معارف اهل البيت، 1379، ادامه دارد.

- دروس عمومی، معارف اسلامی 1 و 2، تاريخ اسلام، اخلاق و تربيت، متون اسلامی و فلسفه اسلامی از 1363 تا 1372 - دانشگاه فردوسی و علوم پزشكی مشهد؛
- فقه و اصول، 1368 تا 1372، دانشكده الهيات دانشگاه فردوسی مشهد و حوزه علميه مشهد؛
- فلسفه اسلامی (۱)، 1367 تا 1371، دانشكده الهيات دانشگاه آزاد واحد مشهد؛
- فلسفه اسلامی (۲)، فلسفه اسلامی (۳)، متون فلسفي به زبان عربي(۱)، متون فلسفی به زبان عربی (۲)، حكمت متعاليه ملاصدرا (۳) ارشد، حكمت اشراق (۱) و (۲) ارشد، 1379-1380 - دانشگاه مفید؛
- الهيات شفا، اسفار ج ۱،۲،۳،۶،۸، دکتری، 1389- جامعه المصطفی
- اصول كافی (مباحث كلامی در روايات)، ارشد ۱۳۸۹و۱۳۹۱ - دانشگاه اديان و مذاهب؛
- حكمت در قرآن و روايات، دكتری - جامعه المصطفی؛
- نفس شناسی در فلسفه اسلامی، دكتری - وجود و ماهيت در فلسفه اسلامی، دكتری - حركت و زمان در فلسه اسلامی، دكتری - فلسفه علم اصول، دكتری - اصول فقه، تفسير شناسی؛
- مدير گروه فلسفه دانشگاه مفيد، ۱۳۸۱- 1395؛
- قائم مقام مركز تحقيقات اديان و مذاهب (دانشگاه اديان)، 1378 - 1380؛
- عضو كميسيون بررسی موارد خاص، دانشگاه مفيد - 1380؛
- عضو كميته منتخب شورای علمی، دانشگاه مفيد 1380؛
- مدير گروه فلسفه، دانشگاه مفيد 1381؛
- عضو و دبير كميته تحصيلات تكميلی گروه فلسفه، دانشگاه مفيد 1381؛
- عضو شورای علمی دانشگاه، دانشگاه مفيد 1381؛
- عضو كميته افزايش سنوات دانشگاه، دانشگاه مفيد 1381؛
- عضو كميته منتخب شورای علمي ( پژوهش)، دانشگاه مفيد 1381؛
- قائم مقام نماينده ولی فقيه در دانشگاه مشهد، 1364- 1368؛

بین المللیداخلیروز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها