امیر دیوانی

دپارتمان فلسفه (۱۳۸۰ - ۱۴۰۲ )دکتر امیر دیوانی (متولد ۱۳۴۲، تهران) استاد تمام دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «فلسفه و کلام» (۱۳۷۴) و دکتری «فلسفه تطبیقی» را در دانشگاه قم (۱۳۸۱) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را با ورود به حوزه علمیه آغاز و بعد از گذراندن سطوح اولیه، سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت داشته‌اند. استاد دیوانی در شهریورماه  ۱۴۰۲ به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.

کتاب‌ها


کتاب معارف اسلامی (بخش معاد)، نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها، ۱۳۷۹.

بخش زندگی پس از مرگ (درکتاب جستارهایی در کلام جدید)، انتشارات سمت، ۱۳۸۱.

فلسفه نفس، (ترجمه) سروش - طه، ۱۳۸۱.

شبکه باور، (ترجمه) سروش - طه،۱۳۸۱.

ذهن، مغز و علم، (ترجمه) دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۲.

درآمدی به منطق، (ترجمه) انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۲.

قوانين طبيعت، انتشارات دانشگاه قم، ۱۳۸۲.

زبان اخلاق، (ترجمه)، طه، ۱۳۸۳.

درآمدی به منطق، انتشارات دانشگاه مفيد، ۱۳۸۳.

رفعت حكمت، (مجموعه نويسندگان)، «حركت جوهری»، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، ۱۳۸۸.

حكمت عملی شيخ‌الرئيس (مجموعه نويسندگان)، «ضرورت نبوت در حكمت و عقل عملی»، بنياد علمی و فرهنگی بوعلی سينا،۱۳۹۱.

اخلاق پژوهش – مبانی و مسائل، (مجموعه نويسندگان) «اخلاق پژوهش علمی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱.

اخلاق پژوهش – مبانی و مسائل (مجموعه نويسندگان) «ابعاد اخلاقی پژوهش علمی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱.

چيستی قانون طبيعت (ترجمه با مقدمه)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۲.


‌مقالات


زبان اخلاق از ديدگاه توسعه‌گرايی، فصلنامه‌ نقد ونظر، شماره۱۴، بهار۱۳۷۷.

هویت شخصی و نظریه های جاودانگی، نشریه فلسفی دانشگاه قم، ۱۳۷۹.

قوانین بی مصداق، نامه مفید، شماره ۲۶، ۱۳۸۰.

معرفت شناسی علوم طبیعی (ترجمه)، نشریه فلسفی دانشگاه قم، ۱۳۸۰.

ابعاد اخلاقی پژوهش علمی (ترجمه)، نشریه نامه مفید، ۱۳۸۰.

بخش ایمان (در دانشنامۀ امام علی «علیه السلام»)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱.

خلود نفس بدون بدن، نقد و نظر، ۱۳۸۶.

اخلاق، راه خرد به سوی خدا، ميثاق امين، ۱۳۸۸.

خلق عقلی و سعادت جاويد؛ ديدگاه ابن سينا درباره نقش خرد در مقام عمل بر سعادت اخروی، نقد و نظر، ۱۳۸۹.

معنا و هدف زندگی از ديدگاه صدرالدين شيرازی، مشترک با عليرضا دهقان‌پور، پژوهش‌های اخلاقی، ۱۳۹۰.

آيين فتوّت، ميثاق امين، ۱۳۹۰.

ملاصدرا و عبدالجبار معتزلی در كابرد اخلاقی عقل، مشترک با رحيم دهقان سيمكانی، آينه معرفت،۱۳۹۱.

عمل اخلاقی در تفكر ملاعبدالرزاق لاهيجی، پژوهش‌های اخلاقی، ۱۳۹۱.

آخرت به مثابه جهان اخلاق، اخلاق وحيانی، ۱۳۹۱.

هماهنگی عقل و دين در نهادهای كرداری، پژوهش‌های اخلاقی، ۱۳۹۲.

زبان عقل، روش‌شناسی علوم انسانی، ۱۳۹۲.

جامعيت كتاب هدايت، فصلنامه‌ ميثاق‌ امين، شماره۲۰، بهار۱۳۹۴.

در مقطع كارشناسی:

دروس منطق جدید، منطق جدید، فلسفه اسلامی، عرفان نظری، فلسفه اخلاق در تفکر غربی؛


در مقطع كارشناسی ارشد:

دروس حکمت متعالیه ملاصدرا، منطق، فلسفه غرب، منطق قدیم، جامعیت و جاودانگی قرآن و قلمرو موضوعات آن، منطق جدید، فلسفه مشاء، فلسفه غرب، منطق، حکمت اشراق، چیستی دین، علم و دین، فنا ناپذیری نفس و رستاخیز، دین و اخلاق در مقطع كارشناسی ارشد؛

در مقطع دکتری:

انسان‌شناسی تطبیقی، اخلاق در فلسفه اسلامی، فضا - زمان، فلسفه اخلاق (کانت)، فلسفه نفس در مقطع دکتری.

بین المللیداخلیچیستی دین بر پایه داده‌های عام عقل
اصول کلامی بر پایه داده‌های عام عقل

تقریر مسائل فلسفی بر پایه داده‌های عام عقل

نقد فلسفه‌ها بر پایه داده‌های عام عقل

تفسیر متن بر پایه داده‌های عام عقل
روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه