ربیعا اسکینی

دپارتمان حقوق (۱۳۹۸ - تاکنون)دکتر ربیعا اسکینی (متولد ۱۳۲۵، خرم‌آباد) استاد دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه تهران (۱۳۴۸) و کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی» (۱۹۸۱) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ نانتر پاریس، فرانسه (۱۹۸۴) گذرانده‌اند.
ایشان از چهره‌های شناخته‌شدۀ دانش حقوق در ایران هستند و آثار وی از منابع اصلی حقوق تجارت، تجارت بین‌الملل و داوری بین‌المللی در مقاطع مختلف تحصیلی رشتۀ حقوق به‌شمار می‌رود.

ارتباط

کتاب‌ها


اسکینی، ربیعا (۱۳۹۴)، حقوق تجارت: ویژه دانشجویان رشته های علوم اقتصادی و بازرگانی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

اسکینی، ربیعا (۱۳۸۹)، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، (جلد اول)، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت.

اسکینی، ربیعا (۱۳۸۹)، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، (جلد دوم)، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت

اسکینی، ربیعا (۱۳۷۱)، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، تهران، نشر دانش امروز (وابسته به موسسه انتشارات امیر کبیر).

اسکینی، ربیعا (۱۳۹۲)، حقوق تجارت تطبیقی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

اسکینی، ربیعا (مترجم)(۱۳۷۱)، حقوق تجارت بین‌الملل بازرگانی، پروفسور ژان شاپیرا (نویسنده)، چاپ اول، تهران، ‌انتسارات و آموزش انقلاب اسلامی.

مقالات


اسکینی، ربیعا (۱۳۶۵)، «منابع حقوقی بیع تجاری بین‌المللی»، مجله علمی- پژوهشی حقوقی بین المللی، شماره ۷، ص ۵-۵۱.

اسکینی، ربیعا (۱۳۶۷)، «وجه التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی»، مجله علمی- پژوهشی حقوقی بین المللی، شماره ۹، ص ۴۱-۸۸.

اسکینی، ربیعا (۱۳۶۸)، «تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی»، مجله علمی - پژوهشی حقوقی بین المللی، شماره ۱۱، ص ۱۵۳-۲۱۴.

اسکینی، ربیعا (۱۳۶۹)، «اختیار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی»، فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۵، ص ۳۱-۷۸.

اسکینی، ربیعا (مترجم)(۱۳۶۹)، «تشریفات شناسایی و اجرای احکام خارجی و آراء داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه»، آندره هووه (نویسنده)، مجله علمی- پژوهشی حقوقی بین المللی، شماره ۱۳، ص ۲۱۹-۲۶۸.

اسکینی، ربیعا (۱۳۷۰)، «خصائص قراردادهای تجاری»، مجله علمی - پژوهشی حقوقی دادگستری، سال اول، شماره ۲، ص ۶۵-۷۳.

اسکینی، ربیعا (۱۳۷۷)، «قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران»، مجله علمی - پژوهشی حقوقی دادگستری، شماره ۲۳، ص ۷-۳۰.

اسکینی، ربیعا (۱۳۷۹)، «تأملاتی پیرامون جنبه های مدنی صدور چک بلامحل»، فصلنامه دیدگاه­ های حقوقی (عنوان جدید: فصلنامه دیدگاه ­های حقوق قضایی)، دانشکده علوم قضایی، سال پنجم، شماره ۱۷ و ۱۸، ص ۳-۲۶.

اسکینی، ربیعا (۱۳۸۲)، «نقش بانک ها در پیشگیری از صدور چک های بلا محل»، فصلنامه علمی - پژوهشی نامه مفید، سال نهم، شماره ۳۷، ص ۱۷۹-؟.

اسکینی، ربیعا (۱۳۸۳)، « مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی»، فصلنامه علمی - پژوهشی نامه مفید، شماره ۴۳، ص ۵-۳۰.

اسکینی، ربیعا (۱۳۸۸)، «ماهیت وشرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران»، فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۲، ۷۳-۹۰.

اسکینی، ربیعا (۱۳۸۸)، «تاملاتی در خصوص ساختار و ماهیت اوراق مشارکت موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی»، فصلنامه علمی - پژوهشی مدرس علوم انسانی، شماره ۶۳، ص ۱-۱۸.

اسکینی، ربیعا و ولی الله احمدوند (۱۳۸۹)، «بررسی ساختار حقوقی جوینت وینچر بین المللی»، دوفصلنامه علمی - پژوهشی حقوق و سیاست، دوره نهم، شماره ۲۲، ص ۱۵۷-۱۹۸.

اسکینی، ربیعا و سید الهام الدین شریفی آل هاشم(۱۳۷۹)، «تحلیل اختیارات مدیران شرکت­های سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظام حقوقی ایران و انگلیس»، فصلنامه علمی - پژوهشی مدرس علوم انسانی، شماره ۱۷، ص ۱-۱۶.

اسکینی، ربیعا و فرامرز باقر آبادی (۱۳۹۰)، «تعهدات اساسی فرانشیز گیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز»، فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره چهل و یکم، شماره ۳، ص ۱-۲۰.

اسکینی، ربیعا و نادر پور ارشد (۱۳۸۹)، «نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»، فصلنامه علمی - پژوهشی نامه مفید، دوره شانزدهم، شماره ۲، ص ۳-۲۴.

اسکینی، ربیعا و دل افروز بهنام فربد (۱۳۹۰)، «تاملاتی بر ساختار و ماهیت حقوقی حق العمل کاری»، مجله علمی - پژوهشی حقوقی دادگستری، سال ۷۵، شماره ۷۳، ص ۱۷۳-۲۰۰.

اسکینی، ربیعا و مهرداد مهر بخش (۱۳۹۱)، «بررسی فقهی- حقوقی شرکت های هرمی»، فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره چهل و دوم، شماره ۱، ص ۱-۱۵.

اسکینی، ربیعا (۱۳۸۸)، «تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل»، فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق خصوصی، دوره ششم، شماره ۱۴، ۵-۲۴.

اسکینی، ربیعا (۱۳۸۷)، «تاملاتی در خصوص لایحه قانون تجارت مصوب تیرماه ۱۳۸۶ هیات وزیران، دوفصلنامه علمی - ترویجی پژوهش های حقوقی شهر دانش، شماره ۱۴، ۳۵۱-۳۶۵.

اسکینی، ربیعا (۱۳۷۴)، «نقدی بر قانون جدید صدور چک، مصوب ۱۳۷۲»، مجله نامه مفید (قبل از اخذ رتبه علمی- پژوهشی)، شماره ۲.

اسکینی، ربیعا (۱۳۷۶)، «ابطال معاملات تجار ورشکسته، نقدی بر رای دیوان کشور، مجله حقوق و اجتماع، سال اول ، شماره دوم.

اسکینی، ربیعا (۱۳۷۷)، «روش‌های حقوقی گسترش فعالیت شرکت‌های فروشگاه زنجیره‌ای» در مجموعه مقالات نقش فروشگاه های زنجیره‌ای در توزیع، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

اسکینی، ربیعا (۱۳۸۶)، «وضعیت حقوقی ضامن اسناد تجاری در حقوق ایران و فرانسه در تاملاتی در حقوق تطبیقی»، در مجموعه مقالات تقدیمی به دکتر سید حسین صفایی، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و سازمان سمت.

اسکینی، ربیعا (۱۳۹۰)، «داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران»، در مجموعه همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران، تهران، انتشارات مرکز داوری اتاق ایران و موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی تهران.

اسکینی، ربیعا (۱۳۷۱)، «مسئولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی»، منتشره در کتاب مباحثی از حقوق تجارت بین‌الملل، تهران، انتشارات ندا (وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر)، ص ۲۲۹ به بعد.

تدریس به مدت ۳۰ سال در بسیاری از دانشگاه ها از جمله مفید، شهید بهشتی، تهران، علامه طباطبایی، شهید مطهری، تربیت مدرس و امام صادق (ع).

مديركل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ايران برای ۱۷ سال؛

رئیس دیوان داوری اتاق بارزگانی ایران؛

مشاور حقوقی در بسیاری از وزارتخانه ها و بانک های ایران؛

مشاور حقوقی شرکت های داخلی و خارجی؛

داوری و وکیل در بسیاری از داوری های داخلی و بین المللی در ایران، هلند و فرانسه؛

عضو هیأت مدیره شرکت های بین المللی ایران و فرانسه؛

عضو هیأت تحریریه دوفصلنامه حقوق بشر دانشگاه مفید؛

سردبیر دو فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی، از سال ۱۳۸۶؛

عضویت در دو فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی، مفید قم، حقوق و علوم سیاسی؛

وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز؛

- قاضی دادگستری به مدت ۶ سال.

بین المللیداخلیحقوق خصوصی

حقوق تجارت

داوری تجاری بین المللی

تجارت بین الملل

روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه