نعمت الله الفت

دپارتمان حقوق (۱۳۷۶ - تاکنون)دکتر نعمت‌الله الفت (متولد ۱۳۴۲، کاشان) استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۴)، کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی» را در دانشگاه قم (۱۳۷۷) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۹۰) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۰ با ورود به حوزه علمیه آغاز نموده و از سال ۱۳۶۷ تاکنون بیش از بیست سال در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


کتاب حقوق جزای اسلامی با همکاری دیگران، حقوق جزا، ترجمه کتاب التشریع الاسلامی، تألیف عبدالقادرعوده، نشر میزان و دادگستر، ۱۳۷۴.


مقالات


بررسی جامعیّت و جاودانگی اسلام با توجه به دو عنصر زمان و مکان، جامعیت و جاودانگی شریعت، مجموعه آثار کنگره زمان و مکان امام خمینی، ج ۱۰.۱۳۷۳.

مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی ایران، عقد صلح، نامه مفید، سال نهم، شماره ۴۰.۱۳۸۲.

تعهد نفقه یا تأسیس عایدی، بررسی قلمرو ماده ۷۶۸ قانون مدنی ایران، نامه مفید، سال دوازدهم، ج ۲، شماره ۱.۱۳۸۵.

نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد، اثر نظم عمومی در اجبار به بستن عقد، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال دوم، شماره ۷.۱۳۸۴.

تأملَی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها، اصل لزوم در قراردادها، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره ۱۲.۱۳۸۶.

اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ (تحت اشراف استاد دکتر صفایی)، ضمانت اجرای نقض قرارداد، نامه مفید، حقوق تطبیقی، ج ۶، ش۱، سال شانزدهم، ش. پ ۷۹.۱۳۸۹.

ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد، حقوق اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال نهم، شماره ۳۳.۱۳۹۱.

کاربرد عقل و بنای عقلا در باب ضمانت اجرای نقض قرارداد، جایگاه دلیل عقل و بنای عقلا در قراردادها، نامه مفید، حقوق تطبیقی، ج ۹، ش۱، سال نوزدهم، ش. پ ۹۷.۱۳۹۲.

بررسی تطبیقی امکان استیفای دین از طلب مدیون (به همراهی اکبر ذاکریان)، استیفای دین از طلب مدیون، نامه مفید، حقوق تطبیقی، ج۱۱، ش ۱، ش. پ ۱۰۳.۱۳۹۴.

بررسی میزان اختلالات روانی بر اعمال حقوقی مالی (به همراهی زهرا کرمی) تأثیر میزان جنون بر اعمال حقوقی مالی، فصلنامه حقوق پزشکی شهید بهشتی، س. نهم، ش۳۵.۱۳۹۴.

مؤلفه‌های اساسی در قضاوت و صدور آرای دادرسی عادلانه، تدبیر: یادنامه آیت العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶.

نظارت قضایی در حقوق خانواده در ایران (به همراه دیباچه یادنامه)، کنترل قضایی در اجرای قوانین و شرایط خانواده، حج اندیشه: یادنامه علمی استاد دکتر قربان نیا ۱۳۹۶.

نظریه تحول عقد باطل به عقد صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه (به همراهی فتح الله عطاردی)، تحول عقد باطل به عقد صحیح، نامه مفید، حقوق تطبیقی، ج۱۵، ش ۱، ش. پ ۱۱۱.۱۳۹۸.

نقش امارات قضایی در حل و فصل دعاوی قراردادی، نعمت الله الفت، مدرسه حقوق، نشریه کانون وکلای دادگستری اصفهان، سال ۱۶، شماره ۱۵۰، مرداد ۱۴۰۰

متون فقه، اصول فقه و قواعد فقه، کارشناسی در رشته‌های حقوق و فلسفه دانشگاه مفید، از سال ۱۳۷۵؛
مدنی ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷. ، کارشناسی حقوق دانشگاه مفید از سال ۱۳۷۷؛

احوال شخصیه در فقه عامه، کارشناسی حقوق دانشگاه مفید از سال ۱۳۷۹؛

حقوق بین الملل خصوصی(۱)، کارشناسی حقوق دانشگاه مفید از سال ۱۳۷۹؛

اصول فقه و قواعد فقه، کارشناسی ارشد دانشگاه مفید از سال ۱۳۸۱؛

حقوق مدنی (۱)، کارشناسی ارشد دانشگاه مفید از سال ۱۳۹۰؛

قواعد فقه مدنی، دکتری (رشته‌های فقه و مبانی حقوق و حقوق خصوصی) دانشگاه مفید از سال ۱۳۹۰؛

سمینار، کارشناسی ارشد دانشگاه مفید از سال ۱۳۹۲؛

حقوق مدنی پیشرفته (۱)، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید از سال ۱۳۹۷.

عضو هیأت تحریریه نامه حقوقی مفید، دانشگاه مفید ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸؛

مدیر مسؤول نشریه علمی - دانشجویی دانش پژوهان، دانشگاه مفید، ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷؛

داوری صدها مقاله علمی پژوهشی نامه مفید، حقوق خصوصی پردیس قم دانشگاه تهران، حقوق اسلامی، مطالعات حقوقی شیراز، فقه و حقوق اسلامي دانشگاه تبريز و ... از ۱۳۸۰ تا کنون.

بین المللیداخلیدانش حقوق اسلامی با تاکید بر حقوق قراردادها؛ حقوق خانواده و اصول فقه

برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱


روز
شنبه ۱۰ - ۸
مطالعه
۱۲ - ۱۰
جلسه حقوق اسلامی
۱۳ -۱۲
حضور
۱۵ -۱۳
مشاوره دانشجویی کارشناسی
۱۶ -۱۵
حضور
یکشنبه ۱۰ - ۸
مطالعه
۱۲ - ۱۰
جلسه معاونت پژوهش
۱۳ -۱۲
مطالعه
۱۶ -۱۳
حقوق مدنی (۶) فقه و حقوق
دوشنبه ۱۰ - ۸
مطالعه
۱۲ - ۱۰
قواعد فقه (دکتری)
۱۵ - ۱۲
کمیسیون موارد خاص - شورای دپارتمان
۱۶ - ۱۵
حضور
سه شنبه ۱۰ - ۸
مطالعه
۱۳ - ۱۰
مدنی (۶) کارشناسی حقوق
۱۵ - ۱۳
کمیته تحصیلات تکمیلی
۱۶ - ۱۵
حضور
چهارشنبه ۱۰ - ۸
مطالعه
۱۲ - ۱۰
مدنی (۱) ارشد خصوصی
۱۵ - ۱۲
مشاوره دانشجویان ارشد و دکتری
۱۶ - ۱۵
حضور