قدرت الله ابراهیمی فرانی

دپارتمان حقوق (۱۳۸۴ - تاکنون)دکتر قدرت‌اللّه ابراهیمی فرانی (متولد ۱۳۴۰، اصفهان) استادیار دپارتمان حقوق است. ایشان كارشناسی «حقوق» (۱۳۷۴) و کارشناسی ارشد «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۹) و دكتری «فقه و حقوق جزا» را در دانشگاه شهید مطهری تهران (۱۳۹۵) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال ۱۳۶۱ دروس حوزوی را آغاز نموده‌اند و از سال ۱۳۷۴ تاکنون در دروس خارج فقه و اصول شرکت می‌کنند.

ارتباط

کتاب ها


قدرت‌الله ابراهیمی‌فرانی، سامان صیدی، مبانی امنیت قضایی در تحقیقات مقدماتی، انتشارات امجد، تهران، ۱۳۹۹.


‌مقالات


قدرت‌الله ابراهیمی‌فرانی، سامان صیدی، مبارزه با جرائم سازمان یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی، مجله پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۹.

Qudratullah ebrahimi farani and saman seydi, The role of judical officers in providing judical security relying on the formation of the judical police, Journal of critical reviews, 9.8.2020.

نقش ولی در نکاح صغیر و صغیره، همایش مراکش.

شهادت زن در امور کیفری، همایش تونس.

حمایت از کودکان در برابر مواد مخذر، منتشر شده در کتاب: حقوق کودک در اسلام و اسناد بین المللی، انتشارات دانشگاه مفید.

سوء استفاده جنسی از کودک، منتشر شده در کتاب: حقوق کودک در اسلام، انتشارات دانشگاه مفید.

حمایت از کودکان در برابر بهره کشی اقتصادی، منتشر شده در کتاب: حقوق کودک در اسلام، انتشارات دانشگاه مفید.

تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه مفید:

حقوق جزای عمومی ۱؛
حقوق جزای عمومی ۲؛
حقوق جزای عمومی ۳؛
قواعد فقه ۲؛
متون فقه ۱ و ۲ و ۳ و ۴؛ آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲
معاون اجرایی دانشگاه مفید ۸۴ - ۹۴؛

مدیر دفتر خدمات دانشجویی ۷۷ - ۷۸؛

مدیر اداری دانشگاه مفید ۷۸ - ۸۱؛

رییس دفتر ریاست ۸۱ - ۸۴؛

مدیر کلیىیک حقوقی ۸۶ - ۸۷؛

مدير گروه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم؛

مدیر گروه کارشناسی دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد از ۱۳۹۴ - ۱۳۹۷؛

مدیر کل حوزه ریاست و سرپرست معاونت پشتیبانی دانشگاه مفید از ۱۳۹۵- ۱۳۹۸؛

معاون پشتیبانی دانشگاه مفید از ۱۳۹۸ تا کنون.

بین المللیداخلیروز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه