محمدنقی نظرپور

دپارتمان اقتصاد (۱۳۷۶- ۱۳۹۶)دکتر محمدنقی نظرپور (متولد ۱۳۴۲، آمل) دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید بود. ایشان كارشناسی «اقتصاد نظری» (۱۳۷۳) را از دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد «توسعه اقتصادی و برنامه ریزی» (۱۳۷۶) را از دانشگاه علامه طباطبایی و دكتری «اقتصاد نظری» را در دانشگاه‌ مفید (۱۳۸۷) گذراندند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۲ با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز نموده و سال‌ها در دورۀ خارج فقه و اصول شرکت کردند.

سرانجام این استاد فرهیخته که از اساتید مبرز در حوزه اقتصاد اسلامی بودند، در بامداد ۷ بهمن ۱۳۹۶، زمانی که در حال مراجعت به نجف اشرف برای شرکت در همایشی علمی بودند به دیار باقی شتافتند.
یادمان تصویری مرحوم دکتر محمدنقی نظر پور
 
 

کتاب‌ها


ارزش ھا و توسعه، پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اسلامی، ۱۳۷۸

اسلام و توسعه اقتصادی، دانشگاه مفید، ۱۳۸۳


مقالات


فرھنگ و توسعه از ديدگاه امام خمینی (ره)، مجموعه مقالات ھمايش توسعه از ديدگاه امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸

اقتصاد اثباتی و دستوری، نامه مفید ۳۱، ۱۳۸۱
بازار در حكومت امام علی (ع)، دانشنامه امام علی (ع)، ۱۳۸۲
ضرورت تجديد نظر در کیفیت آموزش اقتصاد اسلامی در دانشگاه ھای کشور، مجموعه مقالات نشست تدريس اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۲
آزمون ھای تجربی در اقتصاد و كار برد ھای آن در اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلام، ١٣٨۴

اوراق بھادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی، اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۴

ارزيابی طرح و تنزيل ارزش زمان، درس ھايی در اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۴

عملیات بازار باز از طريق اوراق استصناع «مشکلات و راه حل ھا»، مجله علمی - پژوھشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۵

مذھب توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، دين و اقتصاد، ۱۳۸۵

سیاست مالی از طريق اوراق استصناع، مجموعه مقالات ھمايش بین المللی ابزارھای نوين مالی در نظام بانکداری اسلامی، ۱۳۸۶

تقاضا و عرضه اوراق استصناع به منزله ابزار پولی، مجموعه مقالات ھجدھمین ھمايش بانکداری اسلامی، ۱۳۸۶ - اکبر کمیجانی
تامین مالي طرح ھای اقتصادی از طريق اوراق استصناع و چگونگی به کارگیری آن دربازار بورس، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تامین مالی اسلامی، ۱۳۸۶ - اكبر كمیجانی
نقد و بررسی امكان تحقق علم اقتصاد اسلامی، مجموعه مقالات ھمايش بین المللی بررسی انديشه ھای اقتصادی آيت االله شھید صدر، ۱۳۸۶
ترجمه مقاله تعريف و روش شناسی علم اقتصاد اسلامی منذر كھف، مجموعه مقالات ھمايش بین المللی بررسی انديشه ھای اقتصادی آيت االله شھید صدر، ۱۳۸۶

نظارت و دخالت دولت اسلامی در بازار با نگاھی اجمالی به قانون اساسی و عملكرد ج.ا.ايران، مجموعه مقالات ھمايش دو سالانه بین المللی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۶
چگونگی كاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانكی بدون ربا، مجله علمی پژوھشی اقتصاد اسلامی، ۳۰، ۱۳۸۷، اكبر كمیجانی

ايثار و شھادت، سرمايه اجتماعی و توسعه اقتصادی، مجموعه مقالات ھمايش ملی ايثار و شھادت، ۱۳۸۷، مصطفی منتظری مقدم

فرھنگ اعتماد ساز در انديشه دينی، مجله علمی پژوھشی اقتصاد اسلامی،٣١، ۱۳۸۷، مصطفی منتظری مقدم


طرحهای پژوهشی


فرھنگ توسعه مرکز پژوھش ھای صدا و سیما، ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

بررسی زمینه ھای فعالیت تعاونی ھای استان قم در قالب برنامه سوم اداره کل تعاون استان قم، ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸

علم اقتصاد اسلامی، دانشگاه مفید، ۱۳۷۸ -۱۳۸۰

بررسی تشکل ھای تعاونی ھای استان قم اداره کل تعاون استان قم ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵

تعاونی ھای صنايع بسته بندی در استان قم اداره کل تعاون استان قم، ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴

بررسی و شناسايی زمینه ھای تشکیل و توسعه تعاونی ھای پژوھش گل و گیاه زينتی در استان قم اداره کل تعاون استان قم، ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

حمل و نقل قم مديريت و راھبر
دانشگاه علامه طباطبايی و مفید ١٣٧٣-١٣٧٨ نظام اقتصادی صدر اسلام

دانشگاه علامه طباطبايی و مفید ١٣٧٧-١٣٧٨ مبانی فقھی اقتصاد اسلامی

دانشگاه مفید ١٣٧٨-١٣٧٧ اقتصاد خرد

دانشگاه مفید ١٣٧۸-١٣۸۷ ۳ اقتصاد توسعه

دانشگاه مفید ١٣٧۸-١٣۸۷ ارزيابی طرح ھای اقتصادی

دانشگاه مفید ١٣٨۵-١٣٨٧ ۳ پول و بانكداری

دانشگاه مفید ١٣٨۵-١٣٨٧ پول و بانكداری بدون ربا

دانشگاه مفید ۱۳۷۷ كتاب اللمعه (خمس و زكاه)

مركز جھانی علوم اسلامی ۱۳۸۶ كتاب المضاربه و الشركه

مركز جھانی علوم اسلامی ۱۳۸۶ كتاب الزكاه

مركز جھانی علوم اسلامی ١٣٨۶-١٣٨٧ كتاب الخمس
عضو ھیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید از ۱۳۷۶ تا زمان رحلت در سال ۱۳۹۶

مدير ودبیر كمیته تحصیلات تكمیلی گروه اقتصاد دانشگاه مفید ۱۳۸۳

مدير دفتر ھمکاری ھای پژوھشی دانشگاه مفید ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

هیئت تحريريه مجله اقتصاد اسلامی پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اسلامی ۱۳۷۸ ١٣٨۶

مدير داخلی مجله علمی - پژوھشی نامه اقتصادی مفید دانشگاه مفید ۱۳۸۵

عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اسلامی ۱۳۸۵

عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوھشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۵

بین المللیداخلیاقتصاد اسلامی

بانکداری اسلامی

اقتصاد

اوراق استصناع