مجید رضایی

دپارتمان اقتصاد (1373 - تاکنون)دکتر مجید رضایی (متولد 1339، کازرون) استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان دوره کارشناسی «اقتصاد نظری» (1373) و کارشناسی ارشد «علوم اقتصادی» (1377) را در دانشگاه مفید گذرانده‌اند. ایشان همچنین تحصیلات حوزوی خود را از سال 1359 با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز کرده‌اند و سال‌ها شرکت در دوره‌های خارجِ فقه و اصول را در کارنامۀ خود دارند.

ارتباط

کتاب‌ها


كار و نيروی انسانی در مكتب اقتصادی اسلام، 1380، اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان قم، كتاب درسی برای کاراموزان.

ربا، 1381، دفتر تبليغات اسلامی قم ، مشاركت در تدوين كتاب، (کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1382).

همكاری در تكميل و تجديد چاپ فقه القضا در دو جلد، تأليف حضرت آيه الله العظمی موسوی اردبيلی (ره)، 1381، دانشگاه مفيد.

كار و دين، 1383، انتشارات كانون انديشه جوان.

فقه التأمين، 1386، تقريرات درس بيمه حضرت آيت‌ الله موسوی اردبيلی (ره).

مقدمه ای برماليه عمومی در اسلام، 1389، انتشارات سَمت.

‌مقالات


تأملی در حديث و درك تاريخی عقايد (نقدی بر فصلی از کتاب: فرايند تکامل مکتب، نوشته: سيد حسين مدرسی)، 1375، مجله نقد و نظر، ش 9.

منابع مالی دولت اسلامی، (زكات، خراج و جزيه)، 1377، توسط دانشگاه مفيد، براي سازمان مديريت و برنامه ريزی

وضع اقتصادي و معيشتي مسئولان نظام اسلامي، 1377، توسط دانشگاه مفيد، برای سازمان مديريت و برنامه ريزی.

نظام مالی دولت های مسلمان، 1379، فصلی از كتاب «نظام مالی اسلام»، به همراه آقای فراهانی فرد و معصومی نيا، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.

عرضه نيروی كار فرد مسلمان و عوامل مؤثر بر آن، 1380، دانشگاه تربيت مدرس، اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامی.

زهد و قناعت در سيره و منظر امام علی (ع)، 1380، يك مقاله از دانشنامه امام علی، ج7، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.

اوراق خيريه در ترازوی فقه، 1380، مجله اقتصاد اسلامی، ش 2.

نظريه های سرمايه گذاری در اقتصاد اسلامي، 1380، مجله اقتصاد اسلامی، ش 4.

بررسی فقهی ـ حقوقی جريمه تأخير،1381، مجله اقتصاد اسلامی، ش 6.

جريمه تأخير ربای آشكار در بانكداری اسلامی،1381، همايش تأملی نو بر اصول اقتصادی قانون اساسی، مؤسسه مطالعاتی دين و اقتصاد.

قاعده لاسرف و لااسراف فی الاسلام،1381، كنگره فاضلين نراقی، ج 1، مجموعه مقالات.

ماليات های حكومتی، مشروعيت يا عدم مشروعيت، 1382، مجله نامه مفيد، ش 35، علمی - پژوهشی.

بررسی فقهی اوراق مشتقه، 1382، مجله اقتصاد اسلامی، ش11.

حفظ محيط زيست در پرتو مكتب اقتصادی اسلام، 1382، دانشگاه تربيت مدرس، همايش دو سالانه اقتصاد اسلامی.

كار اقتصادی در پرتو بينش وارزش های اسلامی، 1383، مجله اقتصاد اسلامی، ش13.

جايگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، 1383، مجله اقتصاد اسلامی، ش14.

احيای نظام خراج در واگذاری مديريت شركت های دولتی به بخش خصوصی، 1383، مجله اقتصاد اسلامی، ش15.

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه، 1384، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، ش 25.

آثار برخي قواعد فقهی بر بازار كار، 1384، مجله اقتصاد اسلامی، ش18.

بانكداری بدون ربا و تثبيت اقتصادی، 1384، مجله انديشه حوزه، ش 53، شهريور.

معاملات بازار بورس فلزات و محصولات كشاورزی در آيينه فقه اسلامی، 1384، مجله اقتصاد اسلامی، ش 20، زمستان.

حضور وقف و امور خيريه در بازار سرمايه، 1385، همايش وقف، دانشگاه مفيد.

روش ابتكاری شهيد صدر در كشف مكتب اقتصادی راه برون رفت از مشكلات اجرای اقتصاد اسلامی، 1385، همايش بين المللی شهيد صدر، دانشگاه مفيد.

جايگاه توليد اقتصادی در سيره و گفتار اميرمومنان، 1386، فصلنامه نهج البلاغه، 19 و 20 و 25.

اصل 44 و سياست های ابلاغی، 1386 ، پنجمين همايش بين المللی اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربيت مدرس.

اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از ديد اسلامی، 1386، مجله اقتصاد اسلامی، ش 25، مجله علمی پژوهشی، وقف شخص حقوقی، 1387، همايش بين المللی وقف.

درهم تنيدگي حقوق و اقتصاد ، 1387، مجله اقتصاد اسلامی، ش31.

ويژگي های منابع مالی دولت اسلامی و اثر آن بر سرمايه گذاری اقتصادی، 1387، مجموعه مقالات همايش مبانی فقهی و اقتصادی ماليات های اسلامی، دانشگاه مفيد و سازمان امور مالياتی.

ديدگاه های اقتصادی کلينی در الکافی و مقايسه آن با ديدگاه شيخ صدوق، 1387، مجموعه مقالات گنگره بين اللملی کلينی، سازمان اوقاف و امور خيريه، موسسه علمی فرهنگی دارالحديث.

زهد و ساده زيستی در منظر تفکرات اجتماعی اسلام مانع يا عامل توسعه، 1387 و 1388، نامه دولت اسلامی، مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوری.

نجات اقتصاد ديوان سالار در ايران با تاکيد بر تدوين استراتژی اقتصادی انقلاب اسلامی در دهه چهارم، 1387و1388، نامه دولت اسلامی، مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوری.

اصلاح قانون و الگوی عملياتی بانکداری بدون ربا، 1388، عضو کميته بازنگری، نويسنده: سيد عباس موسويان.

ترجمه مقاله: نظريه پردازی اقتصاد كلان از چشم انداز اسلامی، سعيد طاهر، 1380، دانشگاه مفيد ، مجموعه مقالات درس هايی از اقتصاد اسلامی.

>

‌طرح‌های پژوهشی


طرح جامع خمس، دانشگاه مفيد.

طرح بازارهای مالی اسلامی، مجمع تشخيص.

تدریس در دانشگاه:

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، 1377، دانشگاه مفيد
نظام های اقتصادی، 1378، دانشگاه مفيد
پول و بانكداری بدون ربا، 1378، دانشگاه مفيد
اصول بيمه، 1378، دانشگاه مفيد
فقه اقتصادی، 1378، دانشگاه مفيد
فلسفه اسلامی، 1379،دانشگاه مفيد
اقتصاد بخش عمومی، 1379، دانشگاه مفيد
تاريخ عقايد اقتصادی، 1379، دانشگاه مفيد
ماليه عمومی، 1382، دانشگاه مفيد و پرديس قم دانشگاه تهران
معاملات فقهی جديد در بازار بورس و بانكداری، 1383، دانشگاه مفيد و جامعة العلوم الاسلاميه
تفسير آيات اقتصادی، 1383، دانشگاه مفيد
تجارت بين‌آلملل، 1384، دانشگاه مفيد
ماليه بين‌الملل، 1384، دانشگاه مفيد
اقتصاد ايران، 1384، دانشگاه مفيد
بانكی - مبانی علم اقتصاد - اقتصاد بخش عمومی، 1385، دانشگاه مفيد
ماليه بين‌الملل - اقتصاد ايران- تاريخ عقايد و فلسفه اقتصادی-مسايل اقتصادی و سياسی نفت در ايران - موضوعات فقهی، 1386، دانشگاه مفيد
انديشه‌های اقتصادی در قرآن- ماليه عمومی در اسلام - ماليه بين‌الملل - اقتصاد ايران- تفسير آيات اقتصادی قرآن، 1387، دانشگاه مفيد
تفسير آيات اقتصادی - قواعد فقه در اقتصاد - اقتصاد بخش عمومی، 1388، دانشگاه مفيد
تجارت بين‌الملل - ماليه عمومی در اسلام - اقتصاد ايران، 1389، دانشگاه مفيد

تدریس در حوزه علمیه:

بدايـه الحكمه،1369، حوزه علميه قم
شرح لمعه، 1369، حوزه علميه قم
نهايه الحكمه، 1370، حوزه علميه قم
منظومه ، 1372، حوزه علميه قم
رسايل، 1373، حوزه علميه
شرح تجريد ، 1374، حوزه علميه قم
مكاسب، 1374، حوزه علميه
الشواهد الربوبيه، 1380، حوزه علميه قم
سوابق در دانشگاه مفید از 1376 تا 1390:

مدير دفتر تحصيلات تكميلی
مدير دفتر نظارت و سنجش
مدير دفتر نظارت و ارزيابی
عضو كميته حوزوي گروه اقتصاد
عضو كميته پژوهشی گروه اقتصاد
مدير مركز مطالعات تمدن اسلامی
معاون پژوهشی
معاون آموزشی
نماينده رئيس دانشگاه در كميته ترفيعات
مدير مرکز مطالعات قرآن

دیگر سوابق:

عضويت در هيأت تحريريه مجله اقتصاد اسلامی از سال 1380 تا 1386
عضو كميته علمی همايش بين المللی شهيد صدر در دانشگاه مفيد 1384-1385
عضو كميته علمی كارگروهی عقد اختيار معامله و سخنرانی در جلسه پنجم جهت جمع بندی، نقد و بررسی1385
عضو كميته علمی همايش وقف در بازار سرمايه در دانشگاه مفيد 1384

بین المللیداخلیروز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها