مجید رضایی

دپارتمان اقتصاد (۱۳۷۳ - تاکنون)مجید رضایی (متولد ۱۳۳۹، کازرون) استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان دوره کارشناسی «اقتصاد نظری» (۱۳۷۳) و کارشناسی ارشد «علوم اقتصادی» (۱۳۷۷) را در دانشگاه مفید گذرانده‌اند. ایشان همچنین تحصیلات حوزوی خود را از سال ۱۳۵۹ با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز کرده‌اند و سال‌ها شرکت در دوره‌های خارجِ فقه و اصول را در کارنامۀ خود دارند.

ارتباط

کتاب‌ها


كار و نيروی انسانی در مكتب اقتصادی اسلام، ۱۳۸۰، اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان قم، كتاب درسی برای کاراموزان.

ربا، ۱۳۸۱، دفتر تبليغات اسلامی قم، مشاركت در تدوين كتاب، (کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۲).

همكاری در تكميل و تجديد چاپ فقه القضا در دو جلد، تأليف حضرت آيه الله العظمی موسوی اردبيلی (ره)، ۱۳۸۱، دانشگاه مفيد.

كار و دين، ۱۳۸۳، انتشارات كانون انديشه جوان.

فقه التأمين، ۱۳۸۶، تقريرات درس بيمه حضرت آيت‌ الله موسوی اردبيلی (ره).

مقدمه ای برماليه عمومی در اسلام، ۱۳۸۹، انتشارات سَمت.


‌مقالات


تأملی در حديث و درك تاريخی عقايد (نقدی بر فصلی از کتاب: فرايند تکامل مکتب، نوشته: سيد حسين مدرسی)، ۱۳۷۵، مجله نقد و نظر، ش ۹.

منابع مالی دولت اسلامی، (زكات، خراج و جزيه)، ۱۳۷۷، توسط دانشگاه مفيد، براي سازمان مديريت و برنامه ريزی

وضع اقتصادي و معيشتي مسئولان نظام اسلامي، ۱۳۷۷، توسط دانشگاه مفيد، برای سازمان مديريت و برنامه ريزی.

نظام مالی دولت های مسلمان، ۱۳۷۹، فصلی از كتاب «نظام مالی اسلام»، به همراه آقای فراهانی فرد و معصومی نيا، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.

عرضه نيروی كار فرد مسلمان و عوامل مؤثر بر آن، ۱۳۸۰، دانشگاه تربيت مدرس، اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامی.

زهد و قناعت در سيره و منظر امام علی (ع)، ۱۳۸۰، يك مقاله از دانشنامه امام علی، ج۷، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.

اوراق خيريه در ترازوی فقه، ۱۳۸۰، مجله اقتصاد اسلامی، ش ۲.

نظريه های سرمايه گذاری در اقتصاد اسلامي، ۱۳۸۰، مجله اقتصاد اسلامی، ش ۴.

بررسی فقهی ـ حقوقی جريمه تأخير،۱۳۸۱، مجله اقتصاد اسلامی، ش ۶.

جريمه تأخير ربای آشكار در بانكداری اسلامی،۱۳۸۱، همايش تأملی نو بر اصول اقتصادی قانون اساسی، مؤسسه مطالعاتی دين و اقتصاد.

قاعده لاسرف و لااسراف فی الاسلام،۱۳۸۱، كنگره فاضلين نراقی، ج ۱، مجموعه مقالات.

ماليات های حكومتی، مشروعيت يا عدم مشروعيت، ۱۳۸۲، مجله نامه مفيد، ش ۳۵، علمی - پژوهشی.

بررسی فقهی اوراق مشتقه، ۱۳۸۲، مجله اقتصاد اسلامی، ش۱۱.

حفظ محيط زيست در پرتو مكتب اقتصادی اسلام، ۱۳۸۲، دانشگاه تربيت مدرس، همايش دو سالانه اقتصاد اسلامی.

كار اقتصادی در پرتو بينش وارزش های اسلامی، ۱۳۸۳، مجله اقتصاد اسلامی، ش۱۳.

جايگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، ۱۳۸۳، مجله اقتصاد اسلامی، ش۱۴.

احيای نظام خراج در واگذاری مديريت شركت های دولتی به بخش خصوصی، ۱۳۸۳، مجله اقتصاد اسلامی، ش۱۵.

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه، ۱۳۸۴، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، ش ۲۵.

آثار برخي قواعد فقهی بر بازار كار، ۱۳۸۴، مجله اقتصاد اسلامی، ش۱۸.

بانكداری بدون ربا و تثبيت اقتصادی، ۱۳۸۴، مجله انديشه حوزه، ش ۵۳، شهريور.

معاملات بازار بورس فلزات و محصولات كشاورزی در آيينه فقه اسلامی، ۱۳۸۴، مجله اقتصاد اسلامی، ش ۲۰، زمستان.

حضور وقف و امور خيريه در بازار سرمايه، ۱۳۸۵، همايش وقف، دانشگاه مفيد.

روش ابتكاری شهيد صدر در كشف مكتب اقتصادی راه برون رفت از مشكلات اجرای اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۵، همايش بين المللی شهيد صدر، دانشگاه مفيد.

جايگاه توليد اقتصادی در سيره و گفتار اميرمومنان، ۱۳۸۶، فصلنامه نهج البلاغه، ۱۹ و ۲۰ و ۲۵.

اصل ۴۴ و سياست های ابلاغی، ۱۳۸۶ ، پنجمين همايش بين المللی اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربيت مدرس.

اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از ديد اسلامی، ۱۳۸۶، مجله اقتصاد اسلامی، ش ۲۵، مجله علمی پژوهشی، وقف شخص حقوقی، ۱۳۸۷، همايش بين المللی وقف.

درهم تنيدگي حقوق و اقتصاد، ۱۳۸۷، مجله اقتصاد اسلامی، ش۳۱.

ويژگي های منابع مالی دولت اسلامی و اثر آن بر سرمايه گذاری اقتصادی، ۱۳۸۷، مجموعه مقالات همايش مبانی فقهی و اقتصادی ماليات های اسلامی، دانشگاه مفيد و سازمان امور مالياتی.

ديدگاه های اقتصادی کلينی در الکافی و مقايسه آن با ديدگاه شيخ صدوق، ۱۳۸۷، مجموعه مقالات گنگره بين اللملی کلينی، سازمان اوقاف و امور خيريه، موسسه علمی فرهنگی دارالحديث.

زهد و ساده زيستی در منظر تفکرات اجتماعی اسلام مانع يا عامل توسعه، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، نامه دولت اسلامی، مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوری.

نجات اقتصاد ديوان سالار در ايران با تاکيد بر تدوين استراتژی اقتصادی انقلاب اسلامی در دهه چهارم، ۱۳۸۷و۱۳۸۸، نامه دولت اسلامی، مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوری.

اصلاح قانون و الگوی عملياتی بانکداری بدون ربا، ۱۳۸۸، عضو کميته بازنگری، نويسنده: سيد عباس موسويان.

ترجمه مقاله: نظريه پردازی اقتصاد كلان از چشم انداز اسلامی، سعيد طاهر، ۱۳۸۰، دانشگاه مفيد ، مجموعه مقالات درس هايی از اقتصاد اسلامی.


‌طرح‌های پژوهشی


طرح جامع خمس، دانشگاه مفيد.

طرح بازارهای مالی اسلامی، مجمع تشخيص.

تدریس در دانشگاه:


مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، ۱۳۷۷، دانشگاه مفيد
نظام های اقتصادی، ۱۳۷۸، دانشگاه مفيد
پول و بانكداری بدون ربا، ۱۳۷۸، دانشگاه مفيد
اصول بيمه، ۱۳۷۸، دانشگاه مفيد
فقه اقتصادی، ۱۳۷۸، دانشگاه مفيد
فلسفه اسلامی، ۱۳۷۹،دانشگاه مفيد
اقتصاد بخش عمومی، ۱۳۷۹، دانشگاه مفيد
تاريخ عقايد اقتصادی، ۱۳۷۹، دانشگاه مفيد
ماليه عمومی، ۱۳۸۲، دانشگاه مفيد و پرديس قم دانشگاه تهران
معاملات فقهی جديد در بازار بورس و بانكداری، ۱۳۸۳، دانشگاه مفيد و جامعة العلوم الاسلاميه
تفسير آيات اقتصادی، ۱۳۸۳، دانشگاه مفيد
تجارت بين‌آلملل، ۱۳۸۴، دانشگاه مفيد
ماليه بين‌الملل، ۱۳۸۴، دانشگاه مفيد
اقتصاد ايران، ۱۳۸۴، دانشگاه مفيد
بانكی - مبانی علم اقتصاد - اقتصاد بخش عمومی، ۱۳۸۵، دانشگاه مفيد
ماليه بين‌الملل - اقتصاد ايران- تاريخ عقايد و فلسفه اقتصادی-مسايل اقتصادی و سياسی نفت در ايران - موضوعات فقهی، ۱۳۸۶، دانشگاه مفيد
انديشه‌های اقتصادی در قرآن- ماليه عمومی در اسلام - ماليه بين‌الملل - اقتصاد ايران- تفسير آيات اقتصادی قرآن، ۱۳۸۷، دانشگاه مفيد
تفسير آيات اقتصادی - قواعد فقه در اقتصاد - اقتصاد بخش عمومی، ۱۳۸۸، دانشگاه مفيد
تجارت بين‌الملل - ماليه عمومی در اسلام - اقتصاد ايران، ۱۳۸۹، دانشگاه مفيد

تدریس در حوزه علمیه:


بدايـه الحكمه،۱۳۶۹، حوزه علميه قم
شرح لمعه، ۱۳۶۹، حوزه علميه قم
نهايه الحكمه، ۱۳۷۰، حوزه علميه قم
منظومه ، ۱۳۷۲، حوزه علميه قم
رسايل، ۱۳۷۳، حوزه علميه
شرح تجريد ، ۱۳۷۴، حوزه علميه قم
مكاسب، ۱۳۷۴، حوزه علميه
الشواهد الربوبيه، ۱۳۸۰، حوزه علميه قم
سوابق در دانشگاه مفید از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰:

مدير دفتر تحصيلات تكميلی
مدير دفتر نظارت و سنجش
مدير دفتر نظارت و ارزيابی
عضو كميته حوزوي گروه اقتصاد
عضو كميته پژوهشی گروه اقتصاد
مدير مركز مطالعات تمدن اسلامی
معاون پژوهشی
معاون آموزشی
نماينده رئيس دانشگاه در كميته ترفيعات
مدير مرکز مطالعات قرآن

دیگر سوابق:

عضويت در هيأت تحريريه مجله اقتصاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶
عضو كميته علمی همايش بين المللی شهيد صدر در دانشگاه مفيد ۱۳۸۴-۱۳۸۵
عضو كميته علمی كارگروهی عقد اختيار معامله و سخنرانی در جلسه پنجم جهت جمع بندی، نقد و بررسی۱۳۸۵
عضو كميته علمی همايش وقف در بازار سرمايه در دانشگاه مفيد ۱۳۸۴

بین المللیداخلیاقتصاد بخش عمومی (رویکرد اسلامی)
بازارهای پولی و مالی اسلامی

تفسیرآیات اقتصادی به ترتیب نزول

اقتصاد خانواده (رویکرد اسلامی)

مکاتب اقتصادی (رویکرد اسلامی)
روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه