الهام دادار

دپارتمان اقتصاد (۱۳۹۳ - تاکنون)الهام دادار (متولد ۱۳۶۱، قم) عضو هیأت‌علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «رياضی محض» را در دانشگاه قم (۱۳۸۴) و کارشناسی ارشد «رياضی محض - آناليز» را در دانشگاه مازندران (۱۳۸۶) گذرانده‌اند و هم‌اکنون مشغول به تحصیل در مقطع دکتری «ریاضی محض - آناليز» دانشگاه شاهد تهران هستند.

ارتباط

کتاب‌ها


رياضيات عمومی (۱) برای اقتصاد، مديريت، حسابداری، ناشر: ابتکار دانش ۱۳۸۹.


‌مقالات


Terahertz vortex generation methods in rippled and vortex plasmas,2019,JOSA A

Effect of pump depletion and cross- focusing on twisted terahertz radiation generation,2017 Phys. Plasmas 24

Effective factors on twisted terahertz radiation generation in a rippled plasma,2017,J. Plasma Phys

Mode filtering based on ponderomotive force nonlinearity in a plasma filled rectangular waveguide 2017,Plasma Sci. Technol.(19)

تحليل رشد قيمت سهام به روش بيزی و استفاده از چگالی پيشين لاپلاس - ديريكله، ۱۳۹۴. (چهل و ششمین كنفرانس رياضی ايران)

A Characterization of Isometric Isomorphisms on B(H) ,1387 (سمينار آناليز رياضی، دانشگاه اراك)

Range Preserving Maps on Operator Algebras 2007,Int. J. Contemp. Math. Science

رياضيات عمومی،۱۳۸۶، دانشگاه جامع علمي كاربردی

رياضی علم كامپيوتر ۱، ۱۳۸۶، دانشگاه جامع علمی كاربردی

رياضيات عمومی ۱، ۹۶-۱۳۸۷، دانشگاه مفيد

رياضيات عمومی ۲، ۹۶-۱۳۸۷، دانشگاه مفيد

رياضيات پيش دانشگاهی، ۹۲-۱۳۸۷، دانشگاه مفيد

رياضی علم كامپيوتر ۲، ۱۳۸۷، دانشگاه جامع علمی كاربردی

رياضی و آمار مقدماتی، ۱۳۸۷، دانشگاه جامع علمی كاربردی

رياضيات مقدماتی و پيش دانشگاهی، ۱۳۸۸، دانشگاه مفيد

آمار و احتمالات، ۱۳۸۸، دانشگاه جامع علمی كاربردی

آمار مقدماتی، ۱۳۸۸، دانشگاه جامع علمی كاربردی

آمار و احتمال ۱، ۹۸-۱۳۹۰، دانشگاه مفيد

آمار و احتمال ۲، ۹۸-۱۳۹۰، دانشگاه مفيد

ریاضیات برای اقتصاد (ارشد)، ۱۳۹۸، دانشگاه مفيد

دبير كميته تخصصی مقداری، بهمن ۹۳ تاكنون

طراح سوالات آزمون های اختصاصی دانشگاه مفيد، مهر۸۷ تاكنون

بین المللیداخلیبرنامه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱


روز
شنبه ۹ - ۸
مطالعه
۱۰ - ۹
مشاوره دانشجویی
۱۲ - ۱۰
ریاضی (۱)
۱۴ - ۱۲
مطالعه
۱۶ - ۱۴
جلسه شورای دپارتمان
یکشنبه
۱۰ - ۸
ریاضی جبرانی
۱۲ - ۱۰
آمار (۲)
۱۳ - ۱۲
مطالعه

دوشنبه
۱۰ - ۸
ریاضی جبرانی
۱۲ - ۱۰
ریاضی (۱)
۱۳ - ۱۲
مطالعه

سه شنبه
۱۰ - ۸
ریاضی ارشد
۱۲ - ۱۰
آمار (۲)
۱۳ - ۱۲
مطالعه

چهار شنبه
۱۰ - ۸
ریاضی ارشد
۱۱ - ۱۰
مشاوره دانشجویی
۱۳ - ۱۱
مطالعه

سایر فعالیت ها


آشنایی با نرم افزارهای:

R
Maple
Matlab
Mathematica