اطلاعیه پیرامون امتحانات پایان ترم نیمسال اول
1400-10-12
مصاحبه با قائم مقام دانشگاه مفید در مورد امتحانات حضوری
1400-10-13