– منشور اخلاقی دانشجویان دانشگاه مفید
1401-06-23
«برنامه ۱۶۳» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1401-06-30