انتصاب
انتصاب جناب آقای دکتر مرتضی محمدی به سمت قائم مقام رئیس دانشگاه مفید
1399-10-24
شماره 58 نشریه «دانش پژوهان» به همت دفتر امور فرهنگی دانشگاه مفید منتشر شد
1399-10-29