افتخار آفرینی دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه مفید در آزمون های کارشناسی ارشد و وکالت ۱۴۰۱
1401-04-05
همایش رونمایی و بازخوانی تفسیر «در مکتب قرآن» برگزار می گردد
1401-04-08