انتصاب
انتصاب رییس جدید دپارتمان حقوق دانشگاه مفید
1399-06-23
بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم دانشگاه مفید، پیرامون اعمال شرايط ويژه بهداشتی برای حضور دانشجويان
1399-06-25