یادمان استاد و رئیس فقید دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید دکتر سید ابراهیم موسوی (رض)
1399-12-10
جلسه نقد و بررسی کتاب: «انتقاد دینی و سیاسی در کتاب و سنت» برگزار می گردد
1399-12-16